ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exciting

IH0 K S AY1 T IH0 NG   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exciting-, *exciting*, excit
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exciting[ADJ] ที่น่าตื่นเต้น, See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arousing, stimulating, stirring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exciting causeเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Isn't it exciting?- น่าตื่นเต้นจังนะ Rebecca (1940)
This howling is the most exciting thing I've ever heardซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวนนี้คือ exciting thing ส่วนมาก ที่ฉัน'ได้เคยได้ยิน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-That's kind of exciting.- มันน่าตื่นเต้นมาก Oh, God! (1977)
I don't hear any exciting news.ฉัน ไม่ได้ยิน ข่าวที่น่าตื่นเต้น ใด ๆ I Spit on Your Grave (1978)
No. It's exciting.ไม่นี่ น่าตื่นเต้นดีออก Phantasm (1979)
Thank you. Oh, Mother, this is so exciting!ขอบคุณค่ะ แม่คะ หนูตื่นเต้นจังเลยค่ะ Airplane! (1980)
I'll bet exciting things happen all the time down there.ฉันว่าเรื่องตื่นเต้นต้องเกิดขึ้น ที่นั่นตลอดเวลาแน่ๆ Airplane! (1980)
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity Day of the Dead (1985)
Homer... when you walked into this tent, it was the most exciting moment of my life.ตอนที่คุณเดินเข้ามาในเต็นท์นี้ มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตฉัน Spies Like Us (1985)
Doris, look at them well. Don't you think it's exciting?ดอริส ดูพวกนั่นสิ ช่างน่าตื่นตาหรือมิใช่? Vampire Hunter D (1985)
It's a skosh crooked. Isn't this exciting!มันโค้งงอยังกะเขาควายแน่ะ. Mannequin (1987)
Yes. Hong Kong is an exciting city.ใช่ ฮ่องกงเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้น Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excitingEverything was exciting to me when I visited Spain for the first time.
excitingHe has written a number of exciting detective stories.
excitingHe told us a very exciting story of adventure.
excitingIce hockey is an exciting sport.
excitingI found the game very exciting.
excitingI found this film very exciting.
excitingIf was a really exciting baseball game.
excitingIf we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.
excitingIf you give it a try you will find this game very exciting.
excitingI had never seen such an exciting baseball game before.
excitingI had never seen such an exciting rugby match as one I saw yesterday.
excitingI'll be glued to the TV tonight watching a really exciting program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระทึกขวัญ[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
ครึกโครม[ADJ] sensational, See also: exciting, Example: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง, Thai definition: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious   FR: excitant ; anxieux

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITING    IH0 K S AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exciting    (v) ˈɪksˈaɪtɪŋ (i1 k s ai1 t i ng)
excitingly    (a) ˈɪksˈaɪtɪŋliː (i1 k s ai1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使兴奋[shǐ xīng fèn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 使 / 使] exciting; to excite [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregerstrom {m}exciting current [Add to Longdo]
aufregend {adj} | aufregender | am aufregendstenexciting | more exciting | most exciting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
エキサイティング[, ekisaiteingu] (adj-na,n) exciting; (P) [Add to Longdo]
エキサイティングゲーム[, ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
躍り[おどり, odori] (n) leaping; jumping; spring; exciting; (P) [Add to Longdo]
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exciting
   adj 1: creating or arousing excitement; "an exciting account of
       her trip" [ant: {unexciting}]
   2: stimulating interest and discussion; "an exciting novel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top