ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exciter

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exciter-, *exciter*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excitern. ผู้เร้า,สิ่งเร้า,ตัวกำเนิดไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exciter nerve; nerve, excitatoryประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
กระตุ้นประสาท[v. exp.] (kratun prasāt) EN: excite a nerve   FR: exciter un nerf
เร้า[v.] (rao) EN: arouse ; excite ; evoke ; incite   FR: inciter ; stimuler ; exciter
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press   FR: provoquer ; exciter
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses   FR: caresser ; exciter
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver
ยั่วโทสะ[v. exp.] (yūa thōsa) EN: irritate ; rile ; anger ; make s.o. mad ; provoke   FR: exaspérer ; horripiler ; exciter la colère
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

Japanese-English: EDICT Dictionary
励磁機[れいじき, reijiki] (n) exciter [Add to Longdo]
励振管[れいしんかん, reishinkan] (n) exciter tube [Add to Longdo]
励振器[れいしんき, reishinki] (n) exciter (driver) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top