ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excitement

IH0 K S AY1 T M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excitement-, *excitement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excitement(n) ความตื่นเต้น, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, excitation
excitement(n) สิ่งที่น่าตื่นเต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation

English-Thai: Nontri Dictionary
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Excitement Phaseระยะตื่นตัวทางเพศ,ระยะตื่นเต้น,ระยะตื่นตัวทางเพศ [การแพทย์]
Excitement, Severeอาการตื่นเต้นอย่างรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excitementAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
excitementBut, she has never offered much excitement in the bedroom.
excitementExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
excitementExpectation caused her to be flushed with excitement.
excitementHe could not restrain his excitement.
excitementHe couldn't restrain his excitement.
excitementHer heart was throbbing with excitement.
excitementHe turned red with excitement.
excitementHe was beside himself with excitement.
excitementHe was flushed with excitement.
excitementHis body shivered with excitement.
excitementHis excitement is easily accountable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเร้าใจ(n) excitement, See also: arousal, Syn. ความเร้าอารมณ์, ความเย้ายวนใจ
ความตื่นเต้น(n) excitement, See also: agitation, Syn. ความระทึกใจ, Ant. ความเบื่อหน่าย, Example: ผู้เข้าสอบพยายามควบคุมสติและความตื่นเต้นให้เข้าที่, Thai Definition: อาการลิงโลดด้วยดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะดี๊กะด๊า[kadīkadā] (v) EN: exhibit great excitement ; be overly excited
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [f]
กระดี๊กระด๊า[kradikradā] (v) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble
มือเย็น[meūyen] (v) EN: get cold-handed with excitement

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITEMENT IH0 K S AY1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excitement (n) ˈɪksˈaɪtmənt (i1 k s ai1 t m @ n t)
excitements (n) ˈɪksˈaɪtmənts (i1 k s ai1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イクサイトメント[ikusaitomento] (n) excitement [Add to Longdo]
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play [Add to Longdo]
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P) [Add to Longdo]
狂躁;狂騒[きょうそう, kyousou] (n) mania; wild excitement [Add to Longdo]
興奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n,vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P) [Add to Longdo]
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance [Add to Longdo]
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony) [Add to Longdo]
絶倒[ぜっとう, zettou] (n,vs) extreme excitement; sidesplitting laughter [Add to Longdo]
大慌て[おおあわて, ooawate] (adj-na,n) great excitement [Add to Longdo]
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excitement
   n 1: the feeling of lively and cheerful joy; "he could hardly
      conceal his excitement when she agreed" [syn:
      {exhilaration}, {excitement}]
   2: the state of being emotionally aroused and worked up; "his
     face was flushed with excitement and his hands trembled"; "he
     tried to calm those who were in a state of extreme
     inflammation" [syn: {excitement}, {excitation},
     {inflammation}, {fervor}, {fervour}]
   3: something that agitates and arouses; "he looked forward to
     the excitements of the day" [syn: {excitation}, {excitement}]
   4: disturbance usually in protest [syn: {agitation},
     {excitement}, {turmoil}, {upheaval}, {hullabaloo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top