ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excitedly

IH0 K S AY1 T AH0 D L IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excitedly-, *excitedly*, excited
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excitedly[ADV] อย่างตื่นเต้น, See also: อย่างกระตือรือร้น, Syn. enthusiastically

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[All chattering excitedly][All chattering excitedlyImagine Me & You (2005)
[Giggling excitedly]หัวเราะ Imagine Me & You (2005)
Little children riding sleds don't know that the sun is setting, and they ride their sleds excitedly on the snowy hills.เ ด็กน้อยกำลังเ ล่นรถลากเลื่อ ฉันไ ม่รู้ว่าดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า แ ล้วพวกเ ขาก็นั่งรถลากไ ปบนภูเ ขาหิมะ Episode #1.9 (2009)
(everyone chattering excitedly).... Duets (2010)
(DAVE EXCLAIMING EXCITEDLY).... The Sorcerer's Apprentice (2010)
[Patrons gasping, chattering excitedly]Foe (2011)
(AUDIENCE CHATTERING EXCITEDLY)(ผู้ฟังพูดคุยอย่างตื่นเต้น) The Pirate Fairy (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก
พล่าน[ADV] excitedly, See also: turbulently, wildly, restlessly, restively, Syn. ลนลาน, วุ่นวาย, Example: กระต่ายในกรงหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนถึงกับวิ่งพล่านอยู่ในกรงเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly   FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly   
ว้าวุ่น[adv.] (wāwun) EN: busily ; excitedly ; hastily ; emotionaly upset   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITEDLY    IH0 K S AY1 T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excitedly    (a) ˈɪksˈaɪtɪdliː (i1 k s ai1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲冲[chōng chōng, ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] excitedly, #41,284 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
大乗り;大ノリ[おおのり(大乗り);おおノリ(大ノリ), oonori ( dai nori ); oo nori ( dai nori )] (n,adv) (1) excitedly; (2) type of rhythm for noh songs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  excitedly
      adv 1: with excitement; in an excited manner; "she shook his
             hand excitedly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top