ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excitant

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excitant-, *excitant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excitant(เอคไซ'เทินทฺ) adj.,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งกระตุ้น. n. สิ่งที่เร้า,ตัวกระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excitantสิ่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious   FR: excitant ; anxieux

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺激物;刺戟物[しげきぶつ, shigekibutsu] (n) stimulant; stimulative; excitant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excitant
   adj 1: (of drugs e.g.) able to excite or stimulate [syn:
       {excitant}, {excitative}, {excitatory}]
   n 1: a drug that temporarily quickens some vital process [syn:
      {stimulant}, {stimulant drug}, {excitant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top