ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excitable

IH0 K S AY1 T AH0 B AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excitable-, *excitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excitable[ADJ] ซึ่งตื่นเต้นได้ง่าย, See also: ถูกปลุกปั่นได้ง่าย, ขี้ตื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excitable(เอคไซ'ทะเบิล) adj. ถูกเร้าได้, See also: excitably adv. ดูexcitable

English-Thai: Nontri Dictionary
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excitableเร้าขึ้น, เร้าได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He's very excitable. Sit down.- เขาเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะมาก นั่งลง 12 Angry Men (1957)
- Excitable?- หัวใจเต้นผิดจังหวะ? 12 Angry Men (1957)
You bet I'm excitable!คุณเดิมพันฉันตื่น! 12 Angry Men (1957)
I'm a... pretty excitable person.คนสวยหัวใจเต้นผิดจังหวะ 12 Angry Men (1957)
Excuse my friend. She's excitable.โทษทีนะเพื่อน เธอขี้ตื่นไปหน่อย The Mentalists (2011)
Excitable... emotional, prone to fantasy.ลุกลี้ลุกลน อารมณ์แปรปรวน สร้างภาพเพ้อฝัน Alice Through the Looking Glass (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITABLE    IH0 K S AY1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excitable    (j) ˈɪksˈaɪtəbl (i1 k s ai1 t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
熱し易い[ねっしやすい, nesshiyasui] (adj-i) excitable [Add to Longdo]
熱性[ねっせい, nessei] (n,adj-no) excitable disposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excitable
   adj 1: easily excited [ant: {unexcitable}]
   2: capable of responding to stimuli [syn: {excitable},
     {irritable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top