ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excision

IH0 K S IH1 ZH AH0 N   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excision-, *excision*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excision(เอคซิส'เชิน) n. การตัดออก,การตัดทิ้ง,การตัดตอน,การขับไล่,การขับออกจากศาสนา, Syn. cuttng

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excision; ectomyการตัด (อวัยวะ) ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excisionตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม [การแพทย์]
Excision Repairการซ่อมแซมในที่มืด [การแพทย์]
Excision, Localการตัดก้อนทูมออก [การแพทย์]
Excision, Wideการผ่าตัดบริเวณกว้างเอาเนื้องอกออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It could be about excision.คือการฆ่าตัดตอน Deal or No Deal (2008)
It was a clean excision.มันถูกผ่าตัดอย่างดี The Eyes Have It (2009)
Excision of eyes and tongue was done post-mortem.ควักตากับลิ้นออกไป เกิดขึ้นทีหลัง Hello, Bandit (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCISION    IH0 K S IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excision    (n) ˈɪksˈɪʒn (i1 k s i1 zh n)
excisions    (n) ˈɪksˈɪʒnz (i1 k s i1 zh n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剔出[てきしゅつ, tekishutsu] (n,vs) extraction; removal; excision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excision
   n 1: the omission that is made when an editorial change shortens
      a written passage; "an editor's deletions frequently upset
      young authors"; "both parties agreed on the excision of the
      proposed clause" [syn: {deletion}, {excision}, {cut}]
   2: surgical removal of a body part or tissue [syn: {ablation},
     {extirpation}, {cutting out}, {excision}]
   3: the act of banishing a member of a church from the communion
     of believers and the privileges of the church; cutting a
     person off from a religious society [syn: {excommunication},
     {excision}]
   4: the act of pulling up or out; uprooting; cutting off from
     existence [syn: {extirpation}, {excision}, {deracination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top