ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excise

EH0 K S AY1 S   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excise-, *excise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excise[VT] ตัดออก, See also: ผ่าตัดเอาออก
excise[N] ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ, See also: ภาษาสินค้าภายในประเทศ, Syn. tax
excise[VT] เรียกเก็บภาษี, See also: เก็บภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise

English-Thai: Nontri Dictionary
excise(n) อากร,ภาษี
excise(vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excise dutyอากรสรรพสามิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise dutyอากรสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excise taxภาษีสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excise; exsectตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exciseตัดออก [การแพทย์]
Excise taxอากรสรรพสามิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What are you doing? - Excise Ouija-board. I told...นั้นคุณจะทำอะไรหน่ะ ก็กระดานเรียกผีไง ผมบอก... Paranormal Activity (2007)
The same treatment as our other, uh, head case. Eyes and tongue have been excised.นี่มันเป็นรูปแบบเหมือน อู้ว คดีฆ่าตัดหัวของเรา ลูกตาและลิ้นถูกเอาออก Practically Perfect (2010)
Oh, the court issuance from Watergate, with the word "president" excised.คำสั่งศาลในคดีวอเทอร์เกต โดยตัดคำว่า "ประธานาธิบดี" ออก Taking Account (2011)
You could have been excised. How did you justify such a risk to yourself?Whаt ѕum wе gоnnа mооt? Cloud Atlas (2012)
And if they do, if they realize your connection to Yoona~939, you will be excised.іΑdаm, my brо' by lаw, n' hіѕ ѕоn n' mе bееn trеkkіn' bасk frоm Ηоnоkаа Μаrkеt. /і Cloud Atlas (2012)
Hae-Joo, fabricants can be excised for this.іΒеfоrе Ι rеаlіzеd іt, my fееt hаd brоught mе bасk tо thе Τеmрlе оf Ѕасrіfісе,/і Cloud Atlas (2012)
Inform the Archivist, prepare for excisement.Αurоrа Ηоuѕе іѕ yоur hоmе nоw, Μr. Саvеndіѕh. Yоur ѕіgnаturе Cloud Atlas (2012)
Or do you want to just excise me like you did to the last man she loved?หรือคุณต้องการแค่กำจัดผม เหมือนอย่างที่คุณทำกับ ชายคนสุดท้ายที่เธอรัก Justice (2012)
But to answer your question, no, I'm not here to excise you.ภาพวาดที่นาย ปลอมแปลงนั่นแหละ แต่ฉันจะตอบคำถามของนาย ไม่ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อกำจัดนาย Justice (2012)
Pelant excised pieces of several muscles from Freeman's corpse that are intact in the Vesalius.พาลานตัดชิ้นส่วนของกล้ามเนื้อต่งๆ จากศพฟรีแมน ไม่ครบตามแบบของเวซาเลียส The Corpse on the Canopy (2013)
I had a cyst removed from my kidney, and, um... the incision got infected, so they had to excise some skin and...แผลจากการผ่าตัดเอาซีสต์ออกจากไตผมน่ะ แผลมันเกิดติดเชื้อ พวกเขาเลยต้องเอาเนื้อตรงอื่นมาแปะ Sister's Keeper (2013)
I can surgically excise it.ฉันสามารถเอามันออกมาได้ Family of Rogues (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพสามิต[N] excise, Syn. อากร, ค่าธรรมเนียม
สรรพสามิต[N] excise, Syn. อากรสรรพสามิต, Thai definition: อากรที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นภายในประเทศ
กรมสรรพสามิต[N] Excise Department, Example: ีการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรมี อัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29.3 และ 21.3 ตาม ลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมสรรพสามิต[org.] (Krom Sapphasāmit = Krom Sanphasāmit) EN: Excise Department   
ภาษีโภคภัณฑ์[n. exp.] (phāsī phōkkhaphan) EN: consumption tax ; use tax ; excise duty   
ภาษีสรรพสามิต[v. exp.] (phāsī sapphasāmit = phāsī sanphasāmit) EN: excise tax ; excise ; excise duty   
สรรพสามิต[n.] (sapphasāmit = sanphasāmit) EN: excise   
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge   FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down   FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ตัดตอน[v.] (tattøn) EN: abridge ; sever a connection ; excise   FR: abréger

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCISE    EH0 K S AY1 S
EXCISE    EH1 K S AY0 Z
EXCISED    EH1 K S AY2 Z D
EXCISES    EH1 K S AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excise    (n) ˈɛksaɪz (e1 k s ai z)
excise    (v) ˈɪksˈaɪz (i1 k s ai1 z)
excised    (v) ˈɪksˈaɪzd (i1 k s ai1 z d)
excises    (v) ˈɪksˈaɪzɪz (i1 k s ai1 z i z)
exciseman    (n) ˈɛksaɪsmən (e1 k s ai s m @ n)
excisemen    (n) ˈɛksaɪsmən (e1 k s ai s m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regieverwaltung {f}excise office [Br.] [Add to Longdo]
Schankkonzession {f}excise licence [Am.] [Add to Longdo]
Steuerbeamte {m} für indirekte Steuernexcise officer [Add to Longdo]
Verbrauchsabgabe {f}; Akzise {f}excise tax [Am.] [Add to Longdo]
Verbrauchsteuer {f} | Verbrauchsteuern {pl}excise duty; excise tax [Am.] | excise duties [Add to Longdo]
indirekte Steuer {f}; Akzise {f}excise tax [Add to Longdo]
indirekte Steuernexcise taxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
揮発油税[きはつゆぜい, kihatsuyuzei] (n) gasoline tax; gasoline excise [Add to Longdo]
国内消費税[こくないしょうひぜい, kokunaishouhizei] (n) excise tax [Add to Longdo]
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) consumption tax (incl. sales tax, VAT, excise duty, etc.); (P) [Add to Longdo]
上米[じょうまい, joumai] (n) (1) commission; (2) excise tax [Add to Longdo]
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate [Add to Longdo]
物品税[ぶっぴんぜい, buppinzei] (n) excise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excise
   n 1: a tax that is measured by the amount of business done (not
      on property or income from real estate) [syn: {excise},
      {excise tax}]
   v 1: remove by erasing or crossing out or as if by drawing a
      line; "Please strike this remark from the record"; "scratch
      that remark" [syn: {strike}, {scratch}, {expunge},
      {excise}]
   2: levy an excise tax on
   3: remove by cutting; "The surgeon excised the tumor"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top