ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exchequer

EH1 K S CH EH2 K ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exchequer-, *exchequer*
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exchequer(เอคซฺ'เชคเคอะ) n. กระทรวงการคลัง,คลัง,เงินทุน

English-Thai: Nontri Dictionary
exchequer(n) กระทรวงการคลัง,ท้องพระคลัง,คลัง,เงินทุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Exchequerกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Exchequerกระทรวงการคลัง, ศาลคดีภาษีอากร (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Exchequer, Chancellor of theรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCHEQUER    EH1 K S CH EH2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exchequer    (n) ˈɪkstʃˈɛkər (i1 k s ch e1 k @ r)
exchequers    (n) ˈɪkstʃˈɛkəz (i1 k s ch e1 k @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exchequer
      n 1: the funds of a government or institution or individual
           [syn: {treasury}, {exchequer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top