ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exchange rate

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exchange rate-, *exchange rate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exchange rate[N] อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, Syn. rate of exchange

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Exchange rateอัตราแลกเปลี่ยน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exchange rateHow should foreign exchange rates be shown? In the foreign exchange market they are displayed centered on the American dollar.
exchange rateI'd like to know the exchange rate for yen.
exchange rateThe exchange rate for the yen against the dollar has risen.
exchange rateThe exchange rates are posted daily outside the cashier's office.
exchange rateThe exchange rates for foreign currency change daily.
exchange rateThey would have gotten a better exchange rate if they had gone to a bank.
exchange rateWhat is the exchange rate for dollars now?
exchange rateWhat is the exchange rate today?
exchange rateWhat's today's exchange rate?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัตราแลกเปลี่ยน[N] exchange rate, See also: rate of exchange, Example: นักลงทุนต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย เพราะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนของไทยอยู่ในระดับที่แข็งเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (attrā laēkplīen) EN: exchange rate ; rate of exchange   FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkplīen løitūa) EN: floating exchange rate   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān laēkplīen ngoentrā rawāng prathēt) EN: exchange rate   
ราคาซื้อขาย[n. exp.] (rākhā seūkhāi) EN: exchange rate   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇率[huì lǜ, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, / ] exchange rate, #3,771 [Add to Longdo]
汇价[huì jià, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] exchange rate, #10,251 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kursschwankung {f}exchange rate fluctuation; price fluctuation [Add to Longdo]
Wechselkursmechanimus {m}exchange rate mechanism [Add to Longdo]
Wechselkursschwankung {f} | Wechselkursschwankungen {pl}exchange rate fluctuation; currency fluctuation | exchange rate fluctuations [Add to Longdo]
Wechselkurssystem {n}exchange rate system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドル相場[ドルそうば, doru souba] (n) exchange rates of the dollar [Add to Longdo]
為替レート[かわせレート, kawase re-to] (n) exchange rate [Add to Longdo]
為替相場[かわせそうば, kawasesouba] (n) exchange rates; (P) [Add to Longdo]
為替相場メカニズム[かわせそうばメカニズム, kawasesouba mekanizumu] (n) Exchange Rate Mechanism; ERM [Add to Longdo]
円相場[えんそうば, ensouba] (n) yen exchange rate; (P) [Add to Longdo]
外国為替レート[がいこくかわせレート, gaikokukawase re-to] (n) (See 外国為替相場) foreign exchange rate [Add to Longdo]
建値;建て値[たてね, tatene] (n) official market quotations; exchange rates [Add to Longdo]
固定為替相場制[こていかわせそうばせい, koteikawasesoubasei] (n) fixed exchange rate system [Add to Longdo]
交換レート[こうかんレート, koukan re-to] (n) exchange rate [Add to Longdo]
変動為替相場制[へんどうかわせそうばせい, hendoukawasesoubasei] (n) floating exchange rate system; flexible exchange rate system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exchange rate
   n 1: the charge for exchanging currency of one country for
      currency of another [syn: {rate of exchange}, {exchange
      rate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top