ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excerpt

EH1 K S ER0 P T   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excerpt-, *excerpt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excerpt[N] ข้อความที่ตัดตอนมา, See also: ส่วนที่ตัดตอนมา, Syn. extract, selection
excerpt[VT] ตัดตอนมา (ข้อความ, ย่อหน้า เป็นต้น), Syn. extract, select

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excerpt(เอค'เซิร์พ) {excerpted,excerpting,excerpts} n. ข้อความที่คัดมาจากที่อื่น,สิ่งที่คัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา. vt. (อิคเซิร์พ') ตัดตอนมา,คัดลอกมา., See also: excerpter n. ดูexcerpt excerptor n. ดูexcerpt excerptible adj. ดูexcerpt excerption n.

English-Thai: Nontri Dictionary
excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
excerpt(vt) ตัดตอนมา,คัดลอกมา,สกัดมา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excerptsงานตัดทอน [TU Subject Heading]
Excerpts, Arrangedงานตัดทอนและเรียบเรียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's an excerpt of just one of the great bonus features.นี่คือเพียงหนึ่งตอนที่เอามาจาก โบนัสพิเศษมากมาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- We're doing an excerpt from Swan Lake. - Yeah, Swan Lake!เราจะแสดง สวอนเลค ใช่ สวอนเลค Despicable Me (2010)
It's this improv group, and they have a book night where they read excerpts from current novels.พวกเขาจัดตั้ง คืนของหนังสือขึ้นมา เขาจะอ่านนิยายที่เพิ่งออกมาใหม่ๆ Cross Rhodes (2012)
Just an excerpt from the preface.Just an excerpt from the preface. Chemistry (2012)
And that's an excerpt from a speech you made at the Best Western Hotel in Tampa on July the 25th, 1998.และที่ตัดตอนมา จากคำพูดที่คุณทำ ที่ดีที่สุดของโรงแรมเวสเทิร์ ในแทมปา Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดตอน[V] extract, See also: excerpt, quote, Syn. ยกมาบางส่วน, ตัดมาบางส่วน, แบ่งมาบางส่วน, เลือกมาบางส่วน, Example: บทเรียนวิชาวรรณคดีไทยตัดตอนจากวรรณคดีในอดีตของไทย, Thai definition: แบ่งหรือตัดเอามาบางส่วน
การตัดตอน[N] extractability, See also: excerption, Example: เขากล่าวว่าภาพยนต์เรื่องนี้ป็นการตัดตอนจากฉากชีวิตที่เป็นจริงส่วนหนึ่งของเขาเพื่อเสนอสู่สายตาประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดตอน[n.] (kān tattøn) EN: extractability ; excerption   
คัดลอก[v.] (khatløk) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce   FR: copier ; transcrire; reproduire
ทะเบียนการค้า[n. exp.] (thabīen kānkhā) EN: business registration ; excerpt from the commercial register   FR: registre de commerce [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCERPT    EH1 K S ER0 P T
EXCERPT    EH0 K S ER1 P T
EXCERPTS    EH1 K S ER0 P T S
EXCERPTS    EH0 K S ER1 P T S
EXCERPTED    EH2 K S ER1 P T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excerpt    (n) ˈɛksɜːʴpt (e1 k s @@ p t)
excerpts    (n) ˈɛksɜːʴpts (e1 k s @@ p t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
手抄[しゅしょう, shushou] (n,vs) excerption; manual copying; excerpt [Add to Longdo]
書き抜き;書抜き[かきぬき, kakinuki] (n) extract; excerpt [Add to Longdo]
書き抜く;書抜く[かきぬく, kakinuku] (v5k,vt) to extract (e.g. a passage from a book); to make an excerpt [Add to Longdo]
抄;鈔[しょう, shou] (n) (1) (obs) excerpt; extract; (2) annotation; (3) shou (unit of volume, approx. 1.8 ml) [Add to Longdo]
抄出[しょうしゅつ, shoushutsu] (n,vs) taking excerpts; extraction [Add to Longdo]
抄物[しょうもの;しょうもつ, shoumono ; shoumotsu] (n) (1) Muromachi-period texts or annotations of texts used in Zen lectures; (2) extracting from or excerpting (a classic) [Add to Longdo]
抄本[しょうほん, shouhon] (n) excerpt; abridgment; book of selections; (P) [Add to Longdo]
抜き書き;抜書き;抜書[ぬきがき, nukigaki] (n,vs) extract; excerpt [Add to Longdo]
抜粋(P);抜萃;抜枠(iK)[ばっすい, bassui] (n,vs,adj-no) extract; excerpt; selection; (P) [Add to Longdo]
抜本[ばっぽん, bappon] (n) excerpt; selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excerpt
   n 1: a passage selected from a larger work; "he presented
      excerpts from William James' philosophical writings" [syn:
      {excerpt}, {excerption}, {extract}, {selection}]
   v 1: take out of a literary work in order to cite or copy [syn:
      {excerpt}, {extract}, {take out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top