ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exceptionable

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exceptionable-, *exceptionable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exceptionablen. ยกเว้นได้, See also: exceptionableness n. ดูexceptionable
unexceptionable(อันอิกเซพ'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา,ปกติ,ธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
unexceptionable(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exceptionable    (j) ˈɪksˈɛpʃənəbl (i1 k s e1 p sh @ n @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exceptionable
   adj 1: liable to objection or debate; used of something one
       might take exception to; "a thoroughly unpleasant highly
       exceptionable piece of writing"; "found the politician's
       views objectionable" [syn: {exceptionable},
       {objectionable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top