ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exception

IH0 K S EH1 P SH AH0 N   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exception-, *exception*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exception[N] ข้อยกเว้น, See also: การยกเว้น, Syn. irregularity
exception[N] คนที่ได้รับการยกเว้น, See also: คนที่ถูกยกเว้น
exceptional[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น, Syn. outstanding, uncommon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exceptionablen. ยกเว้นได้, See also: exceptionableness n. ดูexceptionable
unexceptionable(อันอิกเซพ'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา,ปกติ,ธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
exception(n) ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
unexceptionable(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exception๑. ยกเว้น๒. สิ่งผิดปรกติ, ความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exceptionข้อยกเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptionการยกเว้น, ข้อยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exception dictionaryพจนานุกรมคำยกเว้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exception handlerชุดคำสั่งจัดการสิ่งผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exception reportรายงานความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู extraordinary circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptional circumstances clauseข้อกำหนดสภาวะพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exceptional childrenเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]
Exceptional visibilityทัศนวัสัยนอกเกณฑ์ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've known a couple who were OK, but that's the exception.I've known a couple who were OK, but that's the exception12 Angry Men (1957)
I've more or less decided to ask the House to repeal the act that you have taken such exception to.ผมกำลังตัดสินใจว่า จะขอให้สภา ยกเลิกกฎหมายที่คุณคัดค้าน Gandhi (1982)
I can't make any exceptions, Doctor. It's the law of this village.ฉันไม่ยอมรับคำค้านนั้น คุณหมอ นี่เป็นกฏของหมู่บ้าน Vampire Hunter D (1985)
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง... The Princess Bride (1987)
I can't afford to make exceptions.หม่อมฉันไม่สามารถไว้ชีวิตใครได้ The Princess Bride (1987)
Apparently, the Soviet Commander there is exceptionally brutal, as those photos indicate.อย่างที่ปรากฏ ผู้บังคับบัญชากองทัพโซเวียตฃNโหดร้ายอำมหิต อย่างที่เห็นในรูปถ่าย Rambo III (1988)
I can see that you're only interested in the exceptionally rare.ข้ารู้แล้วละว่าท่านสนใจแต่ ของหายากมากๆ Aladdin (1992)
I know, but we're making an exception for your first time.ฉันรู้ ที่เรากำลังทำนี่เป็นข้อยกเว้น เพื่องานแรกของเธอ Léon: The Professional (1994)
Well, if we're making exceptions for a job well-done... how about a kiss, like in the movies?งั้น ถ้าเราจะเปลี่ยนข้อยกเว้น เพื่องานที่สำเร็จ... เปลี่ยนเป็นจูบเหมือนอย่างในหนังเป็นไง Léon: The Professional (1994)
There are two exceptions, though.ยกเว้นสองคน Wild Reeds (1994)
Private Second Class Bartolo, Pierre of the 34th infantry, was an exceptional soldier.สิบตรี บาร์โตโล่ ปิแอร์ จากราบที่ 34 เป็นทหารพิเศษ Wild Reeds (1994)
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceptionA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
exceptionEverybody without exception must take the test.
exceptionEvery team was defeated without exception.
exceptionHe is good, not to say exception.
exceptionHe showed exceptional ability in mathematics.
exceptionI agree with you the exception of the margin.
exceptionI cannot look on anybody as a national hero with the exception of Shigeo Nagashima.
exceptionI insist that exceptions not be made.
exceptionIt's been hot this month, but today's an exception.
exceptionIt was exceptionally cold last summer, and the rice crop was the worst in 10 years.
exceptionOn gift-giving occasions, people generally avoid giving money, but there are exceptions.
exceptionThe company, although with some exceptions, usually utilizes its resources very well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่น[N] distinction, See also: exception, speciality, Syn. ความพิเศษ, Ant. ความด้อย, Example: วรรณกรรมเรื่องนี้มีความเด่นตรงการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาษาวรรณศิลป์งดงามและไพเราะทุกถ้อยคำ
ข้อยกเว้น[N] exception, Example: เครื่องดื่มบำรุงร่างกายบางชนิดมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจ, Thai definition: ข้อกำหนดพิเศษซึ่งนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้
การยกเว้น[N] exemption, See also: exception, exclusion, Syn. การเว้น, การละเว้น, Example: อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ พระราชวัง อันเป็นส่วนของแผ่นดิน, Thai definition: การไม่เกี่ยวด้วย, การกันเอาออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
โดยไม่มีข้อยกเว้น[adv.] (dōi mai mī khøyokwen) EN: without exception   FR: sans exception
โดยไม่มีข้อละเว้น[adv.] (dōi mai mī khølawēn) EN: without exception   
เจ๋ง[X] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic   FR: fantastique ; remarquable ; excellent
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion   FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot kān yokwen) EN: saving clause ; exception clause   FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
ข้อละเว้น[n.] (khølawēn) EN: prohibition ; exception   
ข้อยกเว้น[n.] (khøyokwen) EN: exception ; exclusion   FR: exception [f] ; exclusion [f] ; anomalie [f]
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ล้วน ๆ[adv.] (lūan-lūan) EN: all ; only ; without exception   FR: sans exception

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCEPTION    IH0 K S EH1 P SH AH0 N
EXCEPTIONS    IH0 K S EH1 P SH AH0 N Z
EXCEPTIONAL    IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L
EXCEPTIONALLY    IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L IY0
EXCEPTIONALLY    IH0 K S EH1 P SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exception    (n) ˈɪksˈɛpʃən (i1 k s e1 p sh @ n)
exceptions    (n) ˈɪksˈɛpʃənz (i1 k s e1 p sh @ n z)
exceptional    (j) ˈɪksˈɛpʃənl (i1 k s e1 p sh @ n l)
exceptionable    (j) ˈɪksˈɛpʃənəbl (i1 k s e1 p sh @ n @ b l)
exceptionally    (a) ˈɪksˈɛpʃənəliː (i1 k s e1 p sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] exceptional; abnormal; an anomaly, #2,267 [Add to Longdo]
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, / ] exceptional; outstandingly good, #9,107 [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, / ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique, #15,000 [Add to Longdo]
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, / ] exceptionally; not one's responsibility or job, #17,861 [Add to Longdo]
例外字[lì wài zì, ㄌㄧˋ ㄨㄞˋ ㄗˋ, ] exception(s) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
別物[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception

Japanese-English: EDICT Dictionary
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] (n) {comp} access exception [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] (n) {comp} addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (n) {comp} (address) translation exception [Add to Longdo]
エクセプション[, ekusepushon] (n) exception [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
ページ変換例外[ページへんかんれいがい, pe-ji henkanreigai] (n) {comp} page translation exception [Add to Longdo]
以外[いがい, igai] (n-adv) with the exception of; excepting; (P) [Add to Longdo]
異な;殊な[けな, kena] (adj-pn) (arch) exceptional; praiseworthy; laudable [Add to Longdo]
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
ページ変換例外[ページへんかんれいがい, pe-ji henkanreigai] page translation exception [Add to Longdo]
例外[れいがい, reigai] exceptions [Add to Longdo]
例外条件[れいがいじょうけん, reigaijouken] exception condition [Add to Longdo]
例外状態[れいがいじょうたい, reigaijoutai] exception condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exception
   n 1: a deliberate act of omission; "with the exception of the
      children, everyone was told the news" [syn: {exception},
      {exclusion}, {elision}]
   2: an instance that does not conform to a rule or
     generalization; "all her children were brilliant; the only
     exception was her last child"; "an exception tests the rule"
   3: grounds for adverse criticism; "his authority is beyond
     exception"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top