ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

except

IH0 K S EH1 P T   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -except-, *except*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
except[PREP] นอกจาก, Syn. but, other than
except[CONJ] นอกจากว่า (คำโบราณ), See also: เว้นแต่, Syn. unless
except[VT] ยกเว้น, See also: เว้น, ไม่รวม
excepting[CONJ] ยกเว้น (คำทางการ)
excepting[PREP] ยกเว้น (คำทางการ)
exception[N] ข้อยกเว้น, See also: การยกเว้น, Syn. irregularity
exception[N] คนที่ได้รับการยกเว้น, See also: คนที่ถูกยกเว้น
exceptional[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ดีเป็นพิเศษ, พิเศษ, ดีเด่น, Syn. outstanding, uncommon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
except(อิคเซพทฺ') prep.,conj.,vt. นอกจาก,ยกเว้น,ไม่นับ,ยกเว้น. vi. คัดค้าน., See also: exceptable adj. ดูexcept
excepting(อิคเซพ'ทิง) prep. ยกเว้น,ไม่นับ
exception(อิคเซพ'เชิน) n. การยกเว้น,ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ,การคัดค้าน,ข้อคัดค้าน. -Phr. (with the exception of (that) ยกเว้น), See also: exceptional adj. เป็นที่ยกเว้น n., Syn. objection
exceptionablen. ยกเว้นได้, See also: exceptionableness n. ดูexceptionable
exceptive(เอคเซพ'ทิฟว) adj. เป็นข้อยกเว้น,คัดค้าน
unexceptionable(อันอิกเซพ'เชินนะเบิล) adj. ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา,ปกติ,ธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
except(pre) ยกเว้น,นอกจาก,ไม่นับ,ไม่รวม
except(vt) ยกเว้น,ไม่รวม,ไม่นับ
excepting(pre) ยกเว้น
exception(n) ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
unexceptionable(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีข้อยกเว้น,ธรรมดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exception๑. ยกเว้น๒. สิ่งผิดปรกติ, ความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exceptionข้อยกเว้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptionการยกเว้น, ข้อยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exception dictionaryพจนานุกรมคำยกเว้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exception handlerชุดคำสั่งจัดการสิ่งผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exception reportรายงานความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exceptional circumstanceพฤติการณ์พิเศษ [ดู extraordinary circumstance] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exceptional circumstances clauseข้อกำหนดสภาวะพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exceptional childrenเด็กพิเศษ [TU Subject Heading]
Exceptional visibilityทัศนวัสัยนอกเกณฑ์ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก Rebecca (1940)
- No. No one except you and me.ไม่มี นอกจากผมกับคุณ Rebecca (1940)
I don't mind this whole thing except for you.ผมไม่สนเรื่องทั้งหมดนี่หรอก นอกจากคุณ Rebecca (1940)
There was nothing that could be done for her, except wait.ไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้อีกเเล้ว นอกจากรอ Rebecca (1940)
No one had to think about it twice except you.ไม่มีใครมีที่จะคิดเกี่ยวกับมันสองครั้งยกเว้นคุณ 12 Angry Men (1957)
Except maybe some guy's mother or somebody.อาจจะยกเว้นแม่ของคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างหรือใครบางคน 12 Angry Men (1957)
I've known a couple who were OK, but that's the exception.I've known a couple who were OK, but that's the exception. 12 Angry Men (1957)
Everything about him was old, except his eyes.ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาคือเก่า ยกเว้นดวงตาของเขา The Old Man and the Sea (1958)
He thought, "The birds have a harder life than we do... ... except for the robber birds and the heavy, strong ones.และเขาคิดว่านกมีชีวิตที่ยาก กว่าที่เราทำยกเว้นสำหรับนก โม่ง และหนักคนที่แข็งแกร่ง The Old Man and the Sea (1958)
Canby's men are coming here but no one will set foot in this hell except you and me.ทหารของแคนบีมาทางนี้... ...แต่ไม่มีใครเหยียบเข้ามาในนรกนี่... ...นอกจากนายกับฉัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
When did I ever refuse, except one time?When did I ever refuse, except one time? The Godfather (1972)
Except the women folks, of course.เว้นแต่พวกผู้หญิง Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exceptAll except one agreed to his plan.
exceptAll the compositions were good except yours.
exceptAll was quiet except that buses sometimes ran.
exceptAll will go except you.
exceptA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
exceptAny day will do except Monday.
exceptA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
exceptDon't look to me for any help except in case of emergency.
exceptEverybody except him thanked the critic for her honest opinion.
exceptEverybody except the Anderson family is going to the party next Thursday evening.
exceptEverybody is busy except me.
exceptEverybody knows it except me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เว้นเสียแต่ว่า[CONJ] except, Syn. เว้นแต่, เว้นแต่ว่า, นอกจากว่า, นอกเสียจากว่า, Ant. รวมทั้ง, Example: ความเสี่ยงในการเกิดสงครามจะยังคงมีอยู่ เว้นเสียแต่ว่า อินเดียได้ถอนกำลังทั้งหมดออกจากบริเวณพรมแดน และยินยอมเปิดเจรจาเกี่ยวกับดินแดนแคชเมียร์, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยคเพื่อแสดงข้อยกเว้นในการกระทำนั้นๆ
ความเด่น[N] distinction, See also: exception, speciality, Syn. ความพิเศษ, Ant. ความด้อย, Example: วรรณกรรมเรื่องนี้มีความเด่นตรงการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยภาษาวรรณศิลป์งดงามและไพเราะทุกถ้อยคำ
ข้อยกเว้น[N] exception, Example: เครื่องดื่มบำรุงร่างกายบางชนิดมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจ, Thai definition: ข้อกำหนดพิเศษซึ่งนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้
ยกเว้น[CONJ] except, See also: unless, but, whereas, Syn. เว้นแต่, นอกจาก, เว้นเสียแต่, Example: ข่าวความล้มเหลวทางเศรษฐกิจบั่นทอนความเชื่อมั่นครั้งใหม่ให้นักลงทุนและครั้งนี้ก็คงจะรุนแรงกว่าทุกๆ ครั้งยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะมีหนทางรับมือได้อย่างทันท่วงที
ยกเว้น[V] except, See also: exclude, omit, refrain from, abstain from, Syn. ละเว้น, เว้น, Example: รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีย้อนแล้ว, Thai definition: ไม่เกี่ยวด้วย, กันเอาออก
การยกเว้น[N] exemption, See also: exception, exclusion, Syn. การเว้น, การละเว้น, Example: อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ พระราชวัง อันเป็นส่วนของแผ่นดิน, Thai definition: การไม่เกี่ยวด้วย, การกันเอาออก
เพียงแต่[CONJ] but, See also: except, only, yet, nevertheless, Syn. แต่, Example: คุณจะไปเที่ยวก็ได้เพียงแต่ต้องกลับมาเร็วๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
โดยไม่มีข้อยกเว้น[adv.] (dōi mai mī khøyokwen) EN: without exception   FR: sans exception
โดยไม่มีข้อละเว้น[adv.] (dōi mai mī khølawēn) EN: without exception   
เจ๋ง[X] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic   FR: fantastique ; remarquable ; excellent
การยกเว้น[n.] (kān yokwen) EN: exemption ; exception ; exempt ; exclusion   FR: exception [f] ; exemption [f] ; exonération [f]
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot kān yokwen) EN: saving clause ; exception clause   FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
ข้อละเว้น[n.] (khølawēn) EN: prohibition ; exception   
ข้อยกเว้น[n.] (khøyokwen) EN: exception ; exclusion   FR: exception [f] ; exclusion [f] ; anomalie [f]
กินนอน [v. exp.] (kin-nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness   FR: ne rien faire que manger et dormir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCEPT    IH0 K S EH1 P T
EXCEPTED    IH0 K S EH1 P T AH0 D
EXCEPTING    EH2 K S EH1 P T IH0 NG
EXCEPTION    IH0 K S EH1 P SH AH0 N
EXCEPTIONS    IH0 K S EH1 P SH AH0 N Z
EXCEPTIONAL    IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L
EXCEPTIONALLY    IH0 K S EH1 P SH AH0 N AH0 L IY0
EXCEPTIONALLY    IH0 K S EH1 P SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
except    (v) ˈɪksˈɛpt (i1 k s e1 p t)
excepts    (v) ˈɪksˈɛpts (i1 k s e1 p t s)
excepted    (v) ˈɪksˈɛptɪd (i1 k s e1 p t i d)
excepting    (v) ˈɪksˈɛptɪŋ (i1 k s e1 p t i ng)
exception    (n) ˈɪksˈɛpʃən (i1 k s e1 p sh @ n)
exceptions    (n) ˈɪksˈɛpʃənz (i1 k s e1 p sh @ n z)
exceptional    (j) ˈɪksˈɛpʃənl (i1 k s e1 p sh @ n l)
exceptionable    (j) ˈɪksˈɛpʃənəbl (i1 k s e1 p sh @ n @ b l)
exceptionally    (a) ˈɪksˈɛpʃənəliː (i1 k s e1 p sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, / ] exceptional; abnormal; an anomaly, #2,267 [Add to Longdo]
优异[yōu yì, ㄧㄡ ㄧˋ, / ] exceptional; outstandingly good, #9,107 [Add to Longdo]
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, / ] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique, #15,000 [Add to Longdo]
分外[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, / ] exceptionally; not one's responsibility or job, #17,861 [Add to Longdo]
例外字[lì wài zì, ㄌㄧˋ ㄨㄞˋ ㄗˋ, ] exception(s) [Add to Longdo]
美国以外[Měi guó yǐ wài, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄧˇ ㄨㄞˋ, / ] except for the US [Add to Longdo]
除了之外[chú le zhī wài, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙ ㄓ ㄨㄞˋ, ] except [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
除いて[のぞいて, nozoite] Thai: ยกเว้น English: except

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgesehen (von); außer; bis aufexcept (for) [Add to Longdo]
außer {prp; +Dativ}; ausgenommenexcept (for) [Add to Longdo]
außer {conj} (für) | außer wenn ... | außer dass ... | außer sonntagsexcept (for) | except when ... | except that ... | except Sundays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
ならでは[, naradeha] (n-suf) but; except; without; but for [Add to Longdo]
より[, yori] (adv,prt) (1) from; out of; since; at; (2) than; (3) other than; except; but; (4) more; (P) [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] (n) {comp} access exception [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] (n) {comp} addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (n) {comp} (address) translation exception [Add to Longdo]
エクセプション[, ekusepushon] (n) exception [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers [Add to Longdo]
ページ変換例外[ページへんかんれいがい, pe-ji henkanreigai] (n) {comp} page translation exception [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
ページ変換例外[ページへんかんれいがい, pe-ji henkanreigai] page translation exception [Add to Longdo]
例外[れいがい, reigai] exceptions [Add to Longdo]
例外条件[れいがいじょうけん, reigaijouken] exception condition [Add to Longdo]
例外状態[れいがいじょうたい, reigaijoutai] exception condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 except
   v 1: take exception to; "he demurred at my suggestion to work on
      Saturday" [syn: {demur}, {except}]
   2: prevent from being included or considered or accepted; "The
     bad results were excluded from the report"; "Leave off the
     top piece" [syn: {exclude}, {except}, {leave out}, {leave
     off}, {omit}, {take out}] [ant: {include}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ex
 
 1. (edat.), (Lat.), (ikt.) kullanma hakkı olmadan
 2. ABD belirli bir senenin öğrencisi olup mezun olmamış kimse: ex '54. ex dividend (ekon.) kar hissesi ödenmiş vaziyette. ex quay (tic.) rıhtıma çıkarıldıktan sonraki harçları alıcıya düşen alım satım. ex (önek) -den dışarı, -den fazla
 3. tamamen
 4. -sız, olmadan
 5. sabık, eski, önceki: ex-president sabık başkan. ex (kıs.) examination, example, except.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top