ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excelsior

IH0 K S EH1 L S IY0 ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excelsior-, *excelsior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excelsior[N] ไม้ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อกันไม่ให้ของแตกหัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excelsior(อิคเซล'ซิเออะ) n. ดอกไสกบเล็ก ๆ ,adj.,interj. ยิ่งดี,ยิ่งเจริญ,ยิ่งสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From Stan Lee, Excelsior!"จงเจริญ จากสแตน ลี The Excelsior Acquisition (2010)
From Stan Lee, Excelsior!"จงเจริญ จากสแตน ลี The Excelsior Acquisition (2010)
Excelsior. Hey. That was the best game I ever played in my life.Excelsior นั่นเป็นเกมสนุกที่สุดในชีวิต ที่ผมเคยเล่นเลย Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Excelsior.ฉันยังไม่เมา... Avengers: Age of Ultron (2015)
Excelsior!สุดยอด! Family of Rogues (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCELSIOR    IH0 K S EH1 L S IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excelsior    (n) ˈɛksˈɛlsɪɔːr (e1 k s e1 l s i oo r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  excelsior
      n 1: thin curly wood shavings used for packing or stuffing [syn:
           {excelsior}, {wood shavings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top