ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excellency

EH1 K S L AH0 N S IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellency-, *excellency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Excellency[N] คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได The Great Dictator (1940)
Your Excellency, are you hurt?ท่านขอความกรุณา ท่านเจ็บตรงไหนบ้าง The Great Dictator (1940)
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย The Great Dictator (1940)
- Your Excellency?- ท่านผู้นำ The Great Dictator (1940)
Excellency, here are the notes for your speech.ท่านผู้นำ นี่สุทรพจน์ของท่าน The Great Dictator (1940)
His Excellency?ท่านผู้นำเหรอ The Great Dictator (1940)
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ The Great Dictator (1940)
His Excellency is about to greet the Bacterian ambassador.กองเกียรติยศกำลังทำความเคารพ ท่านผู้นำ นำโดย ทูตของเหล่า แบคทีเรีย. The Great Dictator (1940)
- Your Excellency!- ท่านผู้นำ The Great Dictator (1940)
Your Excellency, we have...ท่านผู้นำ เรามี... The Great Dictator (1940)
Your Excellency, everything is under control.ท่านผู้นำ ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พณหัว[n.] (phanahūa) EN: His Excellency ; Your Excellency   
พณหัวเจ้าท่าน = ฯ พณ ฯ[n.] (phanahūajaothan) EN: His Excellency, Your Excellency   
ท่าน[pron.] (than) EN: he ; she ; His Excellency ; His Lordship ; Her Ladyship   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCELLENCY    EH1 K S L AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Excellency    (n) ˈɛksələnsiː (e1 k s @ l @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exzellenz {f} | Exzellenzen {pl} | Seine ExzellenzExcellency | excellencies | His Excellency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
閣下[かっか, kakka] (n,n-suf) (hon) your Excellency; his (or her) Excellency; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Excellency
   n 1: a title used to address dignitaries (such as ambassadors or
      governors); usually preceded by `Your' or `His' or `Her';
      "Your Excellency"
   2: an outstanding feature; something in which something or
     someone excels; "a center of manufacturing excellence"; "the
     use of herbs is one of the excellencies of French cuisine"
     [syn: {excellence}, {excellency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top