ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excellence

EH1 K S AH0 L AH0 N S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellence-, *excellence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excellence[N] ความเป็นเลิศ, See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม, Syn. superiority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม,ดีเลิศ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellenceความเป็นเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pursuit of excellence begins with elegance.การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม Mannequin: On the Move (1991)
"The pursuit of excellence begins with elegance. ""การไปสู่ความเลอเลิศ ต้องเริ่มต้นอย่างสง่างาม" Mannequin: On the Move (1991)
" For Excellence in the Pursuit of Truth."คุคงจะคิดผิดถ้าคุณคิดว่ามีทางอื่นที่ดีกว่า นี่มันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนแปลกหน้าหรอกนะ Hero (1992)
Even amongst your people you must have varying levels of excellence.กับคนพวกนี้เราต้องแยกแยะ สติปัญญาหน่อย Gattaca (1997)
I cannot speak for the regent nor the ministers, Excellence.กระหม่อมจะกล่าวแทนท่านผู้สำเร็จราชการ หรือคณะรัฐมนตรีไม่ได้ครับ ใต้เท้า Seven Years in Tibet (1997)
Serving my country faithfully is reward enough, Excellence.การรับใช้ชาติของกระหม่อมอย่างศรัทธา ก็เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ใต้เท้า Seven Years in Tibet (1997)
I didn't realize that by demanding excellence I would be challenging....ฉันไม่รู้เลยว่า การที่ฉันเรียกร้องความเป็นเลิศ ฉันจะถูกท้าทายว่า... Mona Lisa Smile (2003)
In 2001, he was awarded for his excellence in his industry.ในปี 2001 เขาก็ได้รับรางวัล ทางด้านความสามารถในเชิงอุตสาหกรรม Crazy First Love (2003)
To which fair cousin should I compliment the excellence of the cooking?จะให้ผมชมญาิติน่ารักคนไหน ในฝีมือการทำอาหารครับ Pride & Prejudice (2005)
No excellence can be acquired without constant practice.ไม่มีทางเก่งได้หรอก ถ้าไม่มีการฝึกซ้อม Pride & Prejudice (2005)
Chief among them, a commitment to excellence.หลักใหญ่ๆก็คือ... การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ The Devil Wears Prada (2006)
COLLEGE IS ABOUT ACADEMIC EXCELLENCE,การเรียนมหาวิทยาลัย ก็คือการเรียนให้ได้ดีดี Poison Ivy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excellenceHe won the prize for excellence in all subjects.
excellenceWe fully appreciate his excellence as a skier.
excellenceWe were amazed at the excellence of the boy's drawings.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นเลิศ[N] excellence, See also: superiority, surpassingness, Syn. ความเป็นยอด, Example: มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นเลิศในทางวิชาการ
ความวิเศษ[N] superbness, See also: excellence, splendid, Syn. ความดีเยี่ยม, ความเป็นเลิศ, ความยอดเยี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: highness ; majesty ; serenity   FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]
ศุภ[n.] (suppha) EN: virtue ; moral excellence   FR: vertu [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCELLENCE    EH1 K S AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excellence    (n) ˈɛksələns (e1 k s @ l @ n s)
excellences    (n) ˈɛksələnsɪz (e1 k s @ l @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] excellence; luster of gems, #17,521 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
センターオブエクセレンス[, senta-obuekuserensu] (n) center of excellence [Add to Longdo]
逸足[いっそく, issoku] (n) fast runner; excellence [Add to Longdo]
鑑評会[かんぴょうかい, kanpyoukai] (n) (esp. in form 全国◯◯鑑評会) awards ceremony recognizing excellence (e.g. in sake or natto) [Add to Longdo]
研究教育拠点[けんきゅうきょういくきょてん, kenkyuukyouikukyoten] (n) center of excellence; COE [Add to Longdo]
秀逸[しゅういつ, shuuitsu] (adj-na,n) excellence; (P) [Add to Longdo]
出群[しゅつぐん, shutsugun] (n) excellence; pre-eminence [Add to Longdo]
出色[しゅっしょく, shusshoku] (adj-na,n) prominence; excellence [Add to Longdo]
俊;雋;儁[しゅん, shun] (n) (obsc) excellence; genius [Add to Longdo]
俊逸[しゅんいつ, shun'itsu] (n) excellence; genius [Add to Longdo]
俊英[しゅんえい, shun'ei] (n) excellence; genius; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excellence
   n 1: the quality of excelling; possessing good qualities in high
      degree
   2: an outstanding feature; something in which something or
     someone excels; "a center of manufacturing excellence"; "the
     use of herbs is one of the excellencies of French cuisine"
     [syn: {excellence}, {excellency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top