ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excavator

EH1 K S K AH0 V EY2 T ER0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excavator-, *excavator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excavator[N] เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้ขุด, Syn. digger
excavator[N] ผู้ขุดค้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุโบราณ, Syn. burrower, digger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excavator(เอคซฺ'คะเวเทอะ) n. คนขุด,เครื่องขุด,ผู้ขุดค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
excavator(n) ผู้ขุด,เครื่องขุด,เครื่องเจาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excavator spoonช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As soon as the sun comes up, We'll bring in an excavator,ทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้น The Arrival (2008)
Excavator.ขอที่ขูดฟัน Horrible Bosses (2011)
If I knew I'd have called an excavator!จะให้เรียกรถตักมาด้วยไหม หนึ่ง-สอง... หนึ่ง-สอง... The Scent (2012)
My ears are itchy like crazy. Hey, we're the ones who called for that excavator!แล้วฉันก็เป็นคนเรียกรถตักพวกนี้มาด้วย The Scent (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถขุดดิน[n. exp.] (rot khut din) EN: excavator   FR: excavatrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCAVATOR    EH1 K S K AH0 V EY2 T ER0
EXCAVATORS    EH1 K S K AH0 V EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excavator    (n) ˈɛkskəvɛɪtər (e1 k s k @ v ei t @ r)
excavators    (n) ˈɛkskəvɛɪtəz (e1 k s k @ v ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挖土机[wā tǔ jī, ㄨㄚ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, / ] excavator, #64,784 [Add to Longdo]
挖掘机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] excavator; bulldozer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausgräber {m}; Ausgräberin {f} | Ausgräber {pl}excavator | excavators [Add to Longdo]
Bagger {m} | Bagger {pl}excavator | excavators [Add to Longdo]
Baggerschaufel {f}excavator shovel [Add to Longdo]
Ladebagger {m}excavator loader [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘削機[くっさくき, kussakuki] (n) excavator [Add to Longdo]
油圧ショベル[ゆあつショベル, yuatsu shoberu] (n) excavator; power shovel; digger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excavator
   n 1: a workman who excavates for foundations of buildings or for
      quarrying
   2: a machine for excavating [syn: {power shovel}, {excavator},
     {digger}, {shovel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top