ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excavate

EH1 K S K AH0 V EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excavate-, *excavate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excavate(vi) ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate(vt) ขุดค้น (อย่างระมัดระวังและเป็นกระบวนการ) เพื่อหาวัตถุโบราณ, Syn. unearth
excavate(vi) ขุดดิน, See also: ขุด, Syn. burrow, delve, hollow
excavate(vt) ขุดดิน, See also: ขุด, Syn. burrow, delve, hollow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excavate(เอคซฺ'คะเวท) vt. เจาะ,ขุด,ขุดรู,ขุดอุโมงค์,

English-Thai: Nontri Dictionary
excavate(vt) ขุดค้น,เจาะ,ขุดรู,ขุดโพรง,ขุดอุโมงค์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุด(v) dig, See also: excavate, unearth, Syn. เจาะ, แซะ, Example: ทหารกำลังขุดสนามเพลาะ, Thai Definition: กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุ้ยเอาดินหรือสิ่งที่อยู่ในดินขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุด[khut] (v) EN: dig ; dig up ; excavate ; unearth ; resurrect  FR: creuser ; excaver

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCAVATE EH1 K S K AH0 V EY2 T
EXCAVATED EH1 K S K AH0 V EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excavate (v) ˈɛkskəvɛɪt (e1 k s k @ v ei t)
excavated (v) ˈɛkskəvɛɪtɪd (e1 k s k @ v ei t i d)
excavates (v) ˈɛkskəvɛɪts (e1 k s k @ v ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发掘[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate; explore, #7,540 [Add to Longdo]
采掘[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り抜く;掘抜く;堀り抜く(iK)[ほりぬく, horinuku] (v5k,vt) to dig through; to drill into; to excavate [Add to Longdo]
掘る[ほる, horu] (v5r) to dig; to excavate; (P) [Add to Longdo]
刳る;抉る;剔る[えぐる;くる(刳る), eguru ; kuru ( ko ru )] (v5r,vt) to gouge; to hollow out; to bore; to excavate; to scoop out [Add to Longdo]
刳貫く(io);刳り貫く;刳り抜く;くり抜く;刳抜く(io)[くりぬく, kurinuku] (v5k,vt) to gouge out; to excavate; to bore; to drill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excavate
   v 1: recover through digging; "Schliemann excavated Troy";
      "excavate gold" [syn: {excavate}, {unearth}]
   2: find by digging in the ground; "I dug up an old box in the
     garden" [syn: {excavate}, {dig up}, {turn up}]
   3: form by hollowing; "Carnegie had a lake excavated for
     Princeton University's rowing team"; "excavate a cavity"
   4: remove the inner part or the core of; "the mining company
     wants to excavate the hillside" [syn: {excavate}, {dig},
     {hollow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top