ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exasperation

EH2 K S AE2 S P ER0 EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exasperation-, *exasperation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exasperation[N] ความฉุนเฉียว, See also: ความโกรธ, การกระฟัดกระเฟียด, ความโมโห, Syn. anger, irritation, wrathfulness

English-Thai: Nontri Dictionary
exasperation(n) ความโกรธเคือง,ความโมโหฉุนเฉียว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(SIGHS IN EXASPERATION)(ถอนหายใจในความโกรธเคือง) Balls of Fury (2007)
And we report-- [power surge hums] [drops bowl in exasperation]และเราจะรายงาน... คุณช่วยหยุดคนที่วิ่งไปรอบ ๆ Darkness (2009)
Oh, you know that's not my style. Ugh! The audible sigh is a show of exasperation, right?นายก็รู้ว่านั่นไม่ใช่สไตส์ของฉัน เสียงถอนหายใจดัง แสดงถึงความฉุนเฉียวใช่ไหม The Toast Derivation (2011)
- Be careful! I can quite understand your exasperation, Mr. Oldman.ฉันเข้าใจนะคะที่คุณขัดข้องใจ The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exasperation"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกรธ[n.] (khwām krōt) EN: anger ; wrath ; rage ; indignation ; fury   FR: colère [f] ; courroux [m] ; furie [f] ; rage [f] ; énervement [m] ; irritation [f] ; exaspération [f] ; agacement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXASPERATION    EH2 K S AE2 S P ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exasperation    (n) ˈɪgzˌæspərˈɛɪʃən (i1 g z a2 s p @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbitterung {f} | Erbitterungen {pl}exasperation | exacerbations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
ったく[, ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation) [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
激怒[げきど, gekido] (n,vs) rage; indignation; exasperation; (P) [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) [Add to Longdo]
全くもう[まったくもう, mattakumou] (exp,int) (uk) good grief (expression of exasperation) [Add to Longdo]
忿怒;憤怒[ふんぬ;ふんど, funnu ; fundo] (n,vs) anger; rage; resentment; indignation; exasperation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exasperation
   n 1: an exasperated feeling of annoyance [syn: {aggravation},
      {exasperation}]
   2: actions that cause great irritation (or even anger)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top