ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exasperating

IH0 G Z AE1 S P ER0 EY2 T IH0 NG   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exasperating-, *exasperating*, exasperat
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exasperating[ADJ] ซึ่งฉุนเฉียว, See also: ซึ่งโมโห, ซึ่งโกรธมาก, Syn. annoying, galling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it can be very, very exasperating.เเต่มันเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดมากๆ Rebecca (1940)
You're so exasperating! You change your mind the whole time!เธอนี่ชอบทำให้โกรธอยู่เรื่อย เธอปเลี่ยนใจอยู่ตลอดเวลา Show Me Love (1998)
Stupid, delusional, exasperating little children.พวกเด็กๆที่งี่เง่า หลงผิด และน่ารำคาญ Memorial (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exasperatingHe was a very kind man, but his verbosity was exasperating.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXASPERATING    IH0 G Z AE1 S P ER0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exasperating    (v) ˈɪgzˈæspərɛɪtɪŋ (i1 g z a1 s p @ r ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腕弛るい[かったるい, kattarui] (adj-i) (1) (uk) listless; languid; sluggish; (2) irritating; exasperating; tiresome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exasperating
   adj 1: extremely annoying or displeasing; "his cavelier curtness
       of manner was exasperating"; "I've had an exasperating
       day"; "her infuriating indifference"; "the ceaseless
       tumult of the jukebox was maddening" [syn:
       {exasperating}, {infuriating}, {maddening}, {vexing}]
   2: making worse [syn: {aggravating}, {exacerbating},
     {exasperating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top