ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exasperate

IH0 G Z AE1 S P ER0 EY2 T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exasperate-, *exasperate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exasperate[VT] ทำให้ฉุนเฉียว, See also: ทำให้โกรธ, ทำให้โมโห, Syn. annoy, irritate, provoke

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exasperate(อิกแซส'พะเรท) vt. ทำให้โกรธเคืองมาก,เพิ่มความรุนแรง,ยั่วโทสะมาก, See also: exasperation n. ดูexasperate exasperatedly adv. ดูexasperate, Syn. exacerbate

English-Thai: Nontri Dictionary
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't be exasperated.- อย่าเพิ่งโมโหซิ Don Juan DeMarco (1994)
Wonder what she's exasperated about.สงสัยจังเลย เธอโมโหเรื่องอะไร The Toast Derivation (2011)
I have been irritated by you, exasperated with you, and angry at you, but I never thought I'd feel betrayed by you.คุณทำให้ฉันหงุดหงิด ถูกคุณยั่วโทษะ และโกรธคุณ แต่ไม่เคยคิดว่าจะถูกคุณทรยศ The Choice (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère

CMU English Pronouncing Dictionary
EXASPERATE    IH0 G Z AE1 S P ER0 EY2 T
EXASPERATED    IH0 G Z AE1 S P ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exasperate    (v) ˈɪgzˈæspərɛɪt (i1 g z a1 s p @ r ei t)
exasperated    (v) ˈɪgzˈæspərɛɪtɪd (i1 g z a1 s p @ r ei t i d)
exasperates    (v) ˈɪgzˈæspərɛɪts (i1 g z a1 s p @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使怒[shǐ nù, ㄕˇ ㄋㄨˋ, 使] exasperate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛立てる[いらだてる, iradateru] (v1,vt) to irritate; to exasperate [Add to Longdo]
業を煮やす;業をにやす[ごうをにやす, gouwoniyasu] (exp,v5s) (See 煮やす) to lose one's temper; to be exasperated; to become irritated [Add to Longdo]
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged [Add to Longdo]
募らす[つのらす, tsunorasu] (v5s) to exacerbate; to exasperate [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exasperate
   v 1: exasperate or irritate [syn: {exacerbate}, {exasperate},
      {aggravate}]
   2: make furious [syn: {infuriate}, {exasperate}, {incense}]
   3: make worse; "This drug aggravates the pain" [syn: {worsen},
     {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate}] [ant: {ameliorate},
     {amend}, {better}, {improve}, {meliorate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top