ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

example

IH0 G Z AE1 M P AH0 L   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -example-, *example*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
example[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. sample

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson

English-Thai: Nontri Dictionary
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let's follow Signora Maggi's example, giving our dear President the joy of seeing his dream come trueให้'ของปฏิบัติตามมาดามตัวอย่างของ Maggi ,\ Ngiving แด่ของเราประธานาธิบดี... ...ความปีติยินดีของเห็น dream come ของเขา . ถูกต้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I mean, for example, when I eat at night, I-จริงๆนะ, อย่างเช่น, ตอนฉันกินมื้อค่ำ, ฉัน-- Suspiria (1977)
General Dyer is but an extreme example of the principle.นายพลไดเยอร์เป็นตัวอย่าง ที่เห็นชัดอยู่แล้ว Gandhi (1982)
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป Idemo dalje (1982)
Take me, for example, when I was a partisan.พาฉันไปเช่นตอนที่ฉันเป็นพรรคพวก Idemo dalje (1982)
It's an extraordinary example of man's superiority over beast.มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ธรรมดา ของความเหนือกว่าของมนุษย์มากกว่าสัตว์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
How are we going to set an example for them if we behave barbarically?เราจะเป็นตัวอย่างให้มันได้ไง ถ้าเราทำตัวเถื่อนแบบนี้? Day of the Dead (1985)
When it malfunctions - a blow to the head, for example - then the brain produces useless excess currents.เมื่อมันเกิดขัดข้อง -เช่นถูกตีหัว สมองจะผลิตกระแสไฟที่ไร้ประโยชน์มากเกิน Return to Oz (1985)
- Yeah, I have the key example right here. Where you been?คุณอาจจะจําฉันไม่ได้ Big (1988)
For example... right now, the film's out of focus.ยกตัวอย่างนะ... ตอนนี้, หนังกำลังหลุดโฟกัสอยู่. Cinema Paradiso (1988)
Now, I'd like you to line up here. Steven, I'd like you to set an example.ทุกคนมาเข้าแถว สตีเว่น เป็นตัวอย่างหน่อยสิ Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exampleAs to onomatopoetic expressions, we find interesting examples in Hopi.
exampleBut today, a lot of young people are following her example.
exampleCompare your composition with the example.
exampleCorrect it, as in example 1.2.
exampleCould you please give me some more examples of that?
exampleDo the first example in your workbook.
exampleDo you have a hobby - for example, painting?
exampleEvidence that the above example is farfetched can be seen by comparing the total occurrences of component X.
exampleExample is better than precept.
exampleFollow his example.
exampleFollow the example of your sister.
exampleFor example, do you like English?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาหรณ์[N] example, See also: instance, model, Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, sample, Syn. ยกตัวอย่าง, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: instance, sample, Syn. ยกตัวอย่าง, Example: หลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ควรมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน, Thai definition: สิ่งที่นำมาอ้างเพื่อแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด เช่น ยกตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: [classifier : case ; instance ; example ; contingency ; event]   
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example   FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAMPLE    IH0 G Z AE1 M P AH0 L
EXAMPLES    IH0 G Z AE1 M P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
example    (n) ˈɪgzˈaːmpl (i1 g z aa1 m p l)
examples    (n) ˈɪgzˈaːmplz (i1 g z aa1 m p l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance, #321 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] example; pattern; to teach; to train; instruction, #3,265 [Add to Longdo]
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, / ] example; model, #7,689 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] example; mirror; to view; reflection; to reflect; to inspect; to warn; (ancient bronze mirror), #12,188 [Add to Longdo]
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] example; exemplar; typical case, #14,031 [Add to Longdo]
表率[biǎo shuài, ㄅㄧㄠˇ ㄕㄨㄞˋ, ] example; model, #19,423 [Add to Longdo]
例证[lì zhèng, ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] example; case in point, #22,698 [Add to Longdo]
例句[lì jù, ㄌㄧˋ ㄐㄩˋ, ] example sentence, #47,810 [Add to Longdo]
例题[lì tí, ㄌㄧˋ ㄊㄧˊ, / ] example, #47,896 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] example; mirror; to view, #105,787 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[れい, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwendungsbeispiel {n}example of use [Add to Longdo]
Beispiel {n} | Beispiele {pl} | zum Beispiel | ein Beispiel geben | mit gutem Beispiel vorangehenexample | examples | for example | to set an example | to set a good example [Add to Longdo]
Gegenbeispiel {n}example to prove (show) the opposite [Add to Longdo]
Vorbild {n}; Beispiel {n} | leuchtendes Vorbild | sich ein Beispiel nehmen an jdm.example | shining example | to take sb. as an example [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples) [Add to Longdo]
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out [Add to Longdo]
エグザンプル[, eguzanpuru] (n) example [Add to Longdo]
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P) [Add to Longdo]
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
悪例[あくれい, akurei] (n) bad example; bad precedent [Add to Longdo]
一罰百戒[いちばつひゃっかい, ichibatsuhyakkai] (n) punishing a crime to make an example for others [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 example
   n 1: an item of information that is typical of a class or group;
      "this patient provides a typical example of the syndrome";
      "there is an example on page 10" [syn: {example},
      {illustration}, {instance}, {representative}]
   2: a representative form or pattern; "I profited from his
     example" [syn: {model}, {example}]
   3: something to be imitated; "an exemplar of success"; "a model
     of clarity"; "he is the very model of a modern major general"
     [syn: {exemplar}, {example}, {model}, {good example}]
   4: punishment intended as a warning to others; "they decided to
     make an example of him" [syn: {example}, {deterrent example},
     {lesson}, {object lesson}]
   5: an occurrence of something; "it was a case of bad judgment";
     "another instance occurred yesterday"; "but there is always
     the famous example of the Smiths" [syn: {case}, {instance},
     {example}]
   6: a task performed or problem solved in order to develop skill
     or understanding; "you must work the examples at the end of
     each chapter in the textbook" [syn: {exercise}, {example}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ex
 
 1. (edat.), (Lat.), (ikt.) kullanma hakkı olmadan
 2. ABD belirli bir senenin öğrencisi olup mezun olmamış kimse: ex '54. ex dividend (ekon.) kar hissesi ödenmiş vaziyette. ex quay (tic.) rıhtıma çıkarıldıktan sonraki harçları alıcıya düşen alım satım. ex (önek) -den dışarı, -den fazla
 3. tamamen
 4. -sız, olmadan
 5. sabık, eski, önceki: ex-president sabık başkan. ex (kıs.) examination, example, except.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top