ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

examiner

IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -examiner-, *examiner*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.

English-Thai: Nontri Dictionary
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinerพนักงานผู้ทำการตรวจสอบ ตัดสิน ให้สิทธิคุ้มครองสิทธิบัตรที่ยื่นขอของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศหนึ่ง ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Examinersผู้ทดสอบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Medical examiner's on his way.ผลตรวจสอบกำลังมาค่ะ Basic Instinct (1992)
But those reports were signed by a different medical examiner than the latest victim.รายงานการชันสูตร ของเหยื่อ 3 รายแรก ไม่มีการบ่งชี้ถึง รอยที่บอกไม่ได้นั้น Deep Throat (1993)
Is the medical examiner a suspect?ผมจะบอกให้คุณรู้ เมื่อเราผ่านจุดที่ง่ายที่สุดนี้ไป Deep Throat (1993)
I'm Dr Jay Nemman, County Medical Examiner.ผมเสียใจ คุณคือ... ... Deep Throat (1993)
Your father's the medical examiner.เหมือน... . Deep Throat (1993)
Why is your medical examiner taking the body to Washington?ดัคกี้เหรอ เขาทำงานให้ NCIS. Yankee White (2003)
Never said he was my medical examiner.เมื่อกี้คุณแค่ปิดประตูใส่หน้า FBI แค่นั้นหรือ พวกเวรตัวแสบ Yankee White (2003)
Then who the hell's medical examiner is he?แส่ได้ทุกงาน Yankee White (2003)
The medical examiner will be issuing his own report in the morning.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพจะส่งรายงาย ของเขาในตอนตอนเช้า Mr. Monk Gets Fired (2004)
Now a tax examiner?ตอนนี้เป็นคนตรวจภาษีเหรอ Goth (2008)
I'll talk with the medical examiner.ผมจะคุยกับจนท.วิเคราะห์ทางแพทย์ Turning Biminese (2008)
It's all right here in the county medical examiner's report.ทั้งหมดอยู่ในนี้ County Medical Examiner รีพอท Turning Biminese (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examinerRule out any words which you do not wish the examiner to read.
examinerThe applicant impressed the examiner favorably.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
สารวัด[N] inspector, See also: examiner, Syn. สารวัตร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตรวจงานทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนตรวจ[n.] (khon trūat) EN: inspector ; examiner   FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
คนตรวจสอบ[n. exp.] (khon trūatsøp) EN: examiner   FR: examinateur [m] ; examinatrice [f]
ไล่[v.] (lai) EN: test ; examine ; try ; question ; quizz   FR: vérifier ; examiner
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน[v. exp.] (phijāranā yāng la-īet thīthūan) EN: examine very carefully   FR: examiner minutieusement
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over   FR: considérer ; examiner
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize   FR: examiner ; considérer
ผู้ตรวจสอบ[n. exp.] (phū trūatsøp) EN: examiner   
เปรียบเทียบ[v.] (prīepthīep) EN: compare ; draw a comparison between   FR: comparer ; établir une comparaison ; examiner
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAMINER    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0
EXAMINERS    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z
EXAMINER'S    EH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z
EXAMINERS'    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
examiner    (n) ˈɪgzˈæmɪnər (i1 g z a1 m i n @ r)
examiners    (n) ˈɪgzˈæmɪnəz (i1 g z a1 m i n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
改札係[かいさつがかり, kaisatsugakari] (n) ticket examiner (collector, inspector) (in a railroad station) [Add to Longdo]
監察医[かんさつい, kansatsui] (n) medical coroner; medical examiner [Add to Longdo]
検査官[けんさかん;けんしょうかん, kensakan ; kenshoukan] (n) inspector; examiner; auditor [Add to Longdo]
試験官[しけんかん, shikenkan] (n) examiner [Add to Longdo]
主査[しゅさ, shusa] (n,vs) chief examiner or investigator; (P) [Add to Longdo]
審査員[しんさいん, shinsain] (n) examiner; judge [Add to Longdo]
審査官[しんさかん, shinsakan] (n) examiner (e.g. patent examiner) [Add to Longdo]
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents) [Add to Longdo]
調査員[ちょうさいん, chousain] (n) investigator; examiner [Add to Longdo]
調査官[ちょうさかん, chousakan] (n,adj-no) examiner; investigator; inquisitor; agent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 examiner
   n 1: someone who administers a test to determine your
      qualifications [syn: {examiner}, {tester}, {quizzer}]
   2: an investigator who observes carefully; "the examiner
     searched for clues" [syn: {examiner}, {inspector}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top