ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

examinee

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -examinee-, *examinee*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
examinee(อิกแซม'มะนี) n. ผู้ถูกทดสอบ,ผู้เข้าสอบ,นักเรียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All examinees, please put on your audition number.ผู้เข้าแข่งขัน กรุณาใส่เลขออดิชั่นด้วย Dream High (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examineeHearing the bell, the examinees knew it was time to stop.

Japanese-English: EDICT Dictionary
及第者[きゅうだいしゃ, kyuudaisha] (n) successful examinee [Add to Longdo]
受験者[じゅけんしゃ, jukensha] (n) examinee [Add to Longdo]
受験番号[じゅけんばんごう, jukenbangou] (n) examinee's (seat) number [Add to Longdo]
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [Add to Longdo]
被験者;被検者[ひけんしゃ, hikensha] (n) (1) (被験者 only) subject (of a medical experiment, etc.); test subject; trial subject; testee; (2) examinee (of a full-body scan, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  examinee
      n 1: someone who is tested (as by an intelligence test or an
           academic examination) [syn: {testee}, {examinee}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top