ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exam

IH0 G Z AE1 M   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exam-, *exam*
English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exam[N] การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. examination, test
examine[VT] ไต่สวน, See also: สอบสวน, Syn. investigate
examine[VT] พินิจพิจารณา, See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์, Syn. inspect, study
example[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, Syn. sample
examine in[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ
examine on[PHRV] ทดสอบ, See also: สอบ
examination[N] การตรวจสอบ, See also: การพิจารณาอย่างละเอียด, Syn. inspection, investigation
examination[N] การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. exam, test
examine for[PHRV] สำรวจ, See also: ค้นหา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exam(อิกแซม') n. ดูexamination
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,
examine(อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize
examinee(อิกแซม'มะนี) n. ผู้ถูกทดสอบ,ผู้เข้าสอบ,นักเรียน
examiner(อิกแซม'มะเนอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,
example(อิกแซม'เพิล) {exampled,exampling,examples} n. ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,แบบอย่าง vt. ยกตัวอย่าง. -Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอย่างแก่), Syn. model, lesson
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
hexamerousadj. ซึ่งประกอบด้วยหรือแบ่งออกเป็น6ส่วน
medical examinerเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ.
reexamine(รีอิกแซม'มิน) vt. ตรวจสอบใหม่,สอบพยานใหม่,adj., See also: reexamination n. re-examiner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
example(n) ตัวอย่าง,แบบอย่าง,แบบฉบับ,อุทาหรณ์
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ
hexameter(n) โคลงภาษาอังกฤษที่มีหกจังหวะ
unexampled(adj) ไม่มีเสมอเหมือน,ไม่เคยมีมาก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
examinationการตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การสอบ๒. การไต่สวน, การตรวจสอบ๓. การชันสูตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การถาม, การซักถาม, การไต่สวน๒. การชันสูตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination in chiefการซักถามพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, competitiveการสอบแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, oralการสอบปากเปล่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, physicalการตรวจร่างกาย, กายพินิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinationการตรวจ [การแพทย์]
Examination of witnessesการซักถามพยาน [TU Subject Heading]
Examination, Annualบริการตรวจสุขภาพรายปี [การแพทย์]
Examination, Clinicalตรวจสุขภาพร่างกายทางการแพทย์ [การแพทย์]
Examination, Directการตรวจโดยตรง [การแพทย์]
Examination, Generalการตรวจร่างกายทั่วไป [การแพทย์]
Examination, Grossการตรวจดูด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Examination, Initialการตรวจขั้นต้น [การแพทย์]
Examination, Localการตรวจร่างกายเฉพาะที่ [การแพทย์]
Examination, Objectiveการตรวจเฉพาะที่,ตรวจโดยละเอียดอย่างมีวัตถุประสงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Defective shell. We'll examine it.กระสุนด้าน พวกผมจะไปตรวจดู The Great Dictator (1940)
He was to be examined.เราต้องตรวจเขา The Great Dictator (1940)
Well, he's examining the boat now.- ตอนนี้เขากำลังตรวจเรืออยู่ Rebecca (1940)
Well, yesterday, when I examined that boat, I found they'd been opened.เมื่อวานตอนที่ผมตรวจเรืออยู่ ผมพบว่ามันถูกเปิดออก Rebecca (1940)
I sent her to a well-known specialist for an examination and x-rays.ผมส่งหล่อนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและเอ็กซ์เรย์ Rebecca (1940)
Before they takes their exams and are taught virtue and industry.และได้รับการสอนคุณธรรม และอุตสาหกรรม คอร์! How I Won the War (1967)
She examined me and asked if I wanted to work for herเธอตรวจดูฉันและถามถ้า i wanted ที่จะทำงานสำหรับของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Let's follow Signora Maggi's example, giving our dear President the joy of seeing his dream come trueให้'ของปฏิบัติตามมาดามตัวอย่างของ Maggi ,\ Ngiving แด่ของเราประธานาธิบดี... ...ความปีติยินดีของเห็น dream come ของเขา . ถูกต้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And you must pass an exam at the end of each year.เธอจะต้องสอบผ่าน ตอนสิ้นปีของแต่ละปี. Suspiria (1977)
I mean, for example, when I eat at night, I-จริงๆนะ, อย่างเช่น, ตอนฉันกินมื้อค่ำ, ฉัน-- Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examAfter all, he succeeded in passing the exam.
examAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
examAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
examAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
examAfter the exam we compared the answers we had written.
examAll the exams are now behind us.
examAll things cooperated to make her pass the exam.
examAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
examAlthough she studied hard, she did not succeed in the examination.
examAnd yet he could pass the exam.
examApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
examAre you going to take the entrance examination?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตรวจ[N] examiner, See also: inspector, Syn. คนตรวจ, Example: หน่วยงานของเราผ่านการตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและประสบการณ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พิจารณาดูความเรียบร้อย, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย, พิจารณาหาสมมติฐาน
ผู้ตรวจสอบ[N] examiner, See also: checker, Syn. คนตรวจสอบ, Example: ผู้ผลิตควรจะร่วมมือกับผู้ตรวจสอบของรัฐบาล เพื่อคำแนะนำและความร่วมมือที่ดี, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ตรวจทบทวนเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
ผู้สมัครสอบ[N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
เก็บงาน[V] check, See also: examine, Syn. ตรวจงาน, Example: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง, Thai definition: ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย
สืบสวนคดี[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสาว[V] investigate, See also: examine, inquire into, look into, Syn. สืบสาวราวเรื่อง, สืบ, สืบสวน
สอบ[V] take an exam, See also: examine, take a test, test, quiz, Example: เขาต้องการจะสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล, Thai definition: การทดสอบให้รู้ว่ามีความรู้หรือความสามารถแค่ไหน
อุทาหรณ์[N] example, See also: instance, model, Syn. ตัวอย่าง, แบบอย่าง, Example: นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนคนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาอ้างให้เห็น, สิ่งหรือเรื่องที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเป็นตัวอย่าง
ช่างพินิจพิเคราะห์[V] scrutinize, See also: examine, study, search, explore, inspect, investigate, Example: เธอยังช่างพินิจพิเคราะห์นิสัยคนเหมือนเดิม, Thai definition: สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind   FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[X] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like   FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAM    IH0 G Z AE1 M
EXAMS    IH0 G Z AE1 M Z
EXAMINE    IH0 G Z AE1 M IH0 N
EXAMPLE    IH0 G Z AE1 M P AH0 L
EXAMINED    IH0 G Z AE1 M AH0 N D
EXAMINER    IH0 G Z AE1 M AH0 N ER0
EXAMPLES    IH0 G Z AE1 M P AH0 L Z
EXAMINES    IH0 G Z AE1 M AH0 N Z
EXAMINERS    IH0 G Z AE1 M IH0 N ER0 Z
EXAMINING    IH0 G Z AE1 M IH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exam    (n) ˈɪgzˈæm (i1 g z a1 m)
exams    (n) ˈɪgzˈæmz (i1 g z a1 m z)
examine    (v) ˈɪgzˈæmɪn (i1 g z a1 m i n)
example    (n) ˈɪgzˈaːmpl (i1 g z aa1 m p l)
examined    (v) ˈɪgzˈæmɪnd (i1 g z a1 m i n d)
examiner    (n) ˈɪgzˈæmɪnər (i1 g z a1 m i n @ r)
examines    (v) ˈɪgzˈæmɪnz (i1 g z a1 m i n z)
examples    (n) ˈɪgzˈaːmplz (i1 g z aa1 m p l z)
examiners    (n) ˈɪgzˈæmɪnəz (i1 g z a1 m i n @ z)
examining    (v) ˈɪgzˈæmɪnɪŋ (i1 g z a1 m i n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance, #321 [Add to Longdo]
考试[kǎo shì, ㄎㄠˇ ㄕˋ, / ] exam, #1,098 [Add to Longdo]
考生[kǎo shēng, ㄎㄠˇ ㄕㄥ, ] exam candidate; student whose name has been put forward for an exam, #2,207 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] example; pattern; to teach; to train; instruction, #3,265 [Add to Longdo]
榜样[bǎng yàng, ㄅㄤˇ ㄧㄤˋ, / ] example; model, #7,689 [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, / ] examine or treat medically, #8,113 [Add to Longdo]
考场[kǎo chǎng, ㄎㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] exam room, #9,116 [Add to Longdo]
试卷[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] examination paper; test paper, #9,637 [Add to Longdo]
核查[hé chá, ㄏㄜˊ ㄔㄚˊ, / ] examine; inspect, #10,664 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] example; mirror; to view; reflection; to reflect; to inspect; to warn; (ancient bronze mirror), #12,188 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Examen {n} | Examen machenexamination; exam | to take one's exams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ひとつとっても[, hitotsutottemo] (exp) one example of (when there are more examples) [Add to Longdo]
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out [Add to Longdo]
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
エグザミネーション[, eguzamine-shon] (n) examination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受験[じゅけん, juken] Examen_machen, Pruefung_ablegen [Add to Longdo]
受験地獄[じゅけんじごく, jukenjigoku] Examenshoelle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exam
   n 1: a set of questions or exercises evaluating skill or
      knowledge; "when the test was stolen the professor had to
      make a new set of questions" [syn: {examination}, {exam},
      {test}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top