ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exalted

IH0 G Z AO1 L T AH0 D   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exalted-, *exalted*, exalt, exalte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exalted[ADJ] สูงส่ง, See also: มีจิตใจสูงส่ง, มีจิตใจดี, Syn. grand, noble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exalted(อิกซอล'ทิด) adj. สูง,สูงส่ง,สูงค่า,ปลื้มปีติยินดี., See also: exaltedness n. ดูexalted, Syn. esteemed

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"The tale of a student with exalted literary aspirations who lures a brilliant writer into an affair so she can take advantage of his connections.เป็นเรื่องราวของนักเรียน ที่มีวรรณกรรมอยู่ในลมหายใจ... ที่ล่อลวงให้นักเขียนร้อยล้านเข้ามาพัวพันชีวิตเธอ ดังนั้นเธอเลยเข้ามาเอาผลประโยชน์จากเขาได้ Music and Lyrics (2007)
O exalted majesty.โอ ท่านผู้ยิ่งใหญ่ของข้า Star Wars: The Clone Wars (2008)
I will contact you when the Huttlet has been disposed of your high exalted master of the Hutts.ข้าจะติดต่อมาเมื่อฮัตต์ตัวน้อยถูกกำจัดไปแล้ว ท่านผู้นำผู้สูงศักดิ์ยิ่งของชนชาวฮัตต์ Star Wars: The Clone Wars (2008)
And as the Supreme Chairman and exalted ruler of Pantora, you will not command me to leave this planet or do anything else.และในฐานะประมุขสูงสุดและผู้นำสูงส่งแห่งแพนทอร่า เจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งข้าให้ออกไปจากดาวนี่ หรือให้ทำอะไรอย่างอื่นทั้งนั้น Trespass (2009)
You're in such exalted company.เธออยู่กับเพื่อนดีๆ ทั้งนั้น Death Didn't Become Him (2011)
I've came here today because I seek your exalted permission to marry Susu.ที่ข้ามาวันนี้ The Sorcerer and the White Snake (2011)
I do not have exalted ancestors.ไม่เหมือนท่าน ข้ามิได้มี บรรพบุรุษผู้สูงส่ง The Old Gods and the New (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaltedThe medieval church despised the body and exalted the spirit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent
ภูมิพระภาคเจ้า[n. exp.] (Phū mī Phra Phāk Jao) EN: the Blessed One ; the Exalted One   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXALTED    IH0 G Z AO1 L T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exalted    (v) ˈɪgzˈɔːltɪd (i1 g z oo1 l t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄位[えいい, eii] (n) exalted position [Add to Longdo]
高位高官[こういこうかん, kouikoukan] (n,adj-no) (person of) high rank and office (exalted station); persons in high positions [Add to Longdo]
尊い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P) [Add to Longdo]
得意げ[とくいげ, tokuige] (adv,adj-na) triumphant; exalted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exalted
   adj 1: of high moral or intellectual value; elevated in nature
       or style; "an exalted ideal"; "argue in terms of high-
       flown ideals"- Oliver Franks; "a noble and lofty
       concept"; "a grand purpose" [syn: {exalted}, {elevated},
       {sublime}, {grand}, {high-flown}, {high-minded}, {lofty},
       {rarefied}, {rarified}, {idealistic}, {noble-minded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top