ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaltation

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaltation-, *exaltation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exaltationภาวะอารมณ์คลั่งเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness   FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaltation    (n) ˌɛgzɔːltˈɛɪʃən (e2 g z oo l t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超升[chāo shēng, ㄔㄠ ㄕㄥ, ] exaltation, #141,095 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erhebung {f} | Erhebungen {pl}exaltation | exaltations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高揚(P);昂揚[こうよう, kouyou] (n,vs) enhancement; exaltation; promotion; uplift; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaltation
   n 1: a state of being carried away by overwhelming emotion;
      "listening to sweet music in a perfect rapture"- Charles
      Dickens [syn: {ecstasy}, {rapture}, {transport},
      {exaltation}, {raptus}]
   2: the location of a planet in the zodiac at which it is
     believed to exert its maximum influence
   3: a flock of larks (especially a flock of larks in flight
     overhead)
   4: the elevation of a person (as to the status of a god) [syn:
     {deification}, {exaltation}, {apotheosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top