ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exalt

IH0 G Z AO1 L T   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exalt-, *exalt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exalt[VT] ยกระดับ (คำทางการ), See also: ทำให้อยู่ในระดับสูงขึ้น, Syn. elevate, promote, raise
exalted[ADJ] สูงส่ง, See also: มีจิตใจสูงส่ง, มีจิตใจดี, Syn. grand, noble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น,ยกย่อง,กระตุ้น,เพิ่มความเข้มข้น,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
exalted(อิกซอล'ทิด) adj. สูง,สูงส่ง,สูงค่า,ปลื้มปีติยินดี., See also: exaltedness n. ดูexalted, Syn. esteemed

English-Thai: Nontri Dictionary
exalt(vt) ยกย่อง,ยกระดับ,ทำให้สูงขึ้น,สรรเสริญ,ยกยอ
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exaltationภาวะอารมณ์คลั่งเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"'My heart exalts in the Lord..."หัวใจข้าฯเถิดทูลพระผู้เป็นเจ้า... An American Haunting (2005)
To exalt you in your glory.To exalt you in your glory. Apocalypto (2006)
"The tale of a student with exalted literary aspirations who lures a brilliant writer into an affair so she can take advantage of his connections.เป็นเรื่องราวของนักเรียน ที่มีวรรณกรรมอยู่ในลมหายใจ... ที่ล่อลวงให้นักเขียนร้อยล้านเข้ามาพัวพันชีวิตเธอ ดังนั้นเธอเลยเข้ามาเอาผลประโยชน์จากเขาได้ Music and Lyrics (2007)
O exalted majesty.โอ ท่านผู้ยิ่งใหญ่ของข้า Star Wars: The Clone Wars (2008)
I will contact you when the Huttlet has been disposed of your high exalted master of the Hutts.ข้าจะติดต่อมาเมื่อฮัตต์ตัวน้อยถูกกำจัดไปแล้ว ท่านผู้นำผู้สูงศักดิ์ยิ่งของชนชาวฮัตต์ Star Wars: The Clone Wars (2008)
And as the Supreme Chairman and exalted ruler of Pantora, you will not command me to leave this planet or do anything else.และในฐานะประมุขสูงสุดและผู้นำสูงส่งแห่งแพนทอร่า เจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งข้าให้ออกไปจากดาวนี่ หรือให้ทำอะไรอย่างอื่นทั้งนั้น Trespass (2009)
Love is supposed to dignify us! Exalt us!ความรักควรที่จะสร้างเกียรติยศให้แก่เรา สรรเสริญพวกเรา Episode #1.1 (2010)
You're in such exalted company.เธออยู่กับเพื่อนดีๆ ทั้งนั้น Death Didn't Become Him (2011)
I've came here today because I seek your exalted permission to marry Susu.ที่ข้ามาวันนี้ The Sorcerer and the White Snake (2011)
I do not have exalted ancestors.ไม่เหมือนท่าน ข้ามิได้มี บรรพบุรุษผู้สูงส่ง The Old Gods and the New (2012)
Jesus may exalt.พระเยซูอาจจะน่าเทอดทูน Pain & Gain (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaltThe medieval church despised the body and exalted the spirit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูงส่ง[ADJ] lofty, See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb, Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง, Ant. ต่ำต้อย, Example: เธอมีชาติตระกูลสูงส่งเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
เฉลิมพระเกียรติ[v.] (chaloēmphrakīet) EN: glorify ; extol ; honor ; exalt ; celebrate   
เชิดชู[v.] (choētchū) EN: praise   FR: rendre hommage ; exalter
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold   FR: cynique ; impudent
ภูมิพระภาคเจ้า[n. exp.] (Phū mī Phra Phāk Jao) EN: the Blessed One ; the Exalted One   
ปราโมทย์[n.] (prāmōt) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness   FR: jubilation [f] ; exaltation [f] ; joie [f]
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated   FR: être excité ; être exalté
ยอ[v.] (yø) EN: praise ; hold in high estime ; eulogize ; extol ; laud   FR: célébrer ; glorifier ; louer ; tenir en haute estime ; exalter ; louanger

CMU English Pronouncing Dictionary
EXALT    IH0 G Z AO1 L T
EXALTS    IH0 G Z AO1 L T S
EXALTED    IH0 G Z AO1 L T AH0 D
EXALTING    IH0 G Z AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exalt    (v) ˈɪgzˈɔːlt (i1 g z oo1 l t)
exalts    (v) ˈɪgzˈɔːlts (i1 g z oo1 l t s)
exalted    (v) ˈɪgzˈɔːltɪd (i1 g z oo1 l t i d)
exalting    (v) ˈɪgzˈɔːltɪŋ (i1 g z oo1 l t i ng)
exaltation    (n) ˌɛgzɔːltˈɛɪʃən (e2 g z oo l t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擢升[zhuó shēng, ㄓㄨㄛˊ ㄕㄥ, / ] exalt; promote, #71,543 [Add to Longdo]
超升[chāo shēng, ㄔㄠ ㄕㄥ, ] exaltation, #141,095 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
exaltiert; exzentrisch {adj}eccentric [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄位[えいい, eii] (n) exalted position [Add to Longdo]
顕揚[けんよう, kenyou] (n,vs) extolling; exalting [Add to Longdo]
高位高官[こういこうかん, kouikoukan] (n,adj-no) (person of) high rank and office (exalted station); persons in high positions [Add to Longdo]
高揚(P);昂揚[こうよう, kouyou] (n,vs) enhancement; exaltation; promotion; uplift; (P) [Add to Longdo]
称揚[しょうよう, shouyou] (n,vs) praise; admiration; exalting; extolling [Add to Longdo]
尊い(P);貴い(P)[とうとい(P);たっとい(P), toutoi (P); tattoi (P)] (adj-i) precious; valuable; priceless; noble; exalted; sacred; (P) [Add to Longdo]
得意げ[とくいげ, tokuige] (adv,adj-na) triumphant; exalted [Add to Longdo]
発揚[はつよう, hatsuyou] (n,vs) exalting; raising; enhancing; rousing up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exalt
   v 1: praise, glorify, or honor; "extol the virtues of one's
      children"; "glorify one's spouse's cooking" [syn: {laud},
      {extol}, {exalt}, {glorify}, {proclaim}]
   2: fill with sublime emotion; "The children were thrilled at the
     prospect of going to the movies"; "He was inebriated by his
     phenomenal success" [syn: {exhilarate}, {tickle pink},
     {inebriate}, {thrill}, {exalt}, {beatify}]
   3: heighten or intensify; "These paintings exalt the
     imagination" [syn: {inspire}, {animate}, {invigorate},
     {enliven}, {exalt}]
   4: raise in rank, character, or status; "exalted the humble
     shoemaker to the rank of King's adviser"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top