ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaggeration

IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaggeration-, *exaggeration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exaggeration[N] การกล่าวเกินจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's an exaggeration of the truth.มันโอเวอร์จากความเป็นจริง Unbreakable (2000)
- Yeah, well, it's probably, uh, exaggeration.- ใช่มันค่อนข้างจะ.. ใหญ่โตไปหน่อย Cassandra's Dream (2007)
And that is not an exaggeration.ไม่ได้พูดเกินจริง Pilot (2008)
I assume you know that what you have can-- and this is no exaggeration-- change the world for the better.ฉันเดาว่า นายคงรู้นะว่าไอ้สิ่งที่นายมีอยู่ตอนนี้มันสามารถ... ฉันไม่ได้ขู่นะ การเปลี่ยนโลก ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Killing Your Number (2009)
When there's emotional testimony, I assume 85% of it is exaggeration.ภายใต้คำเบิกความของพยาน ฉันถือว่า 85% นั่นพูดเกินจริง The Social Network (2010)
"False eloquence is exaggeration -- true eloquence is emphasis."โวหารปลอมคือการพูดเกินจริง โวหารจริงคือการพูดเน้นย้ำ Dentist of Detroit (2011)
Iran's claim of 3,000 casualties "a gross exaggerationคำพูดที่ว่ามีชาวอิหร่านเสียชีวิต 3000 รายนั้น ถือเป็นคำพูดเกินจริง The Smile (2012)
That's not an exaggeration. That's a lie.นั่นไม่ใช่การพูดเกินจริง มันคือการโกหก Sacrifice (2012)
That's not an exaggeration, it's a lie.มันไม่ใช่คำคุยโตโอ้อวด มันเป็นคำพูดโกหก Crystal (2012)
It's called dramatic license, darling. Actually, it's called wild exaggeration.เธอไม่ได้วิ่งมาราธอน หนึ่งอาทิตย์ก่อนคลอดด้วย Once Upon a Crime (2012)
Oh. It's just a slight exaggeration."ริชาร์ดมีจินตนาการมืดเสมอ Once Upon a Crime (2012)
You are the dumbest person I've met in my entire life, and that is not an exaggeration.คุณเป็นคนที่โง่ที่สุด ฉันได้พบในชีวิตทั้งหมดของฉัน และที่ไม่ได้พูดเกินจริง Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exaggeration"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
exaggerationHe has a tendency toward exaggeration.
exaggerationIt is no exaggeration to call him a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that, as far as he was concerned, his wife was life itself to him.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a first-rate writer.
exaggerationIt is no exaggeration to say that he is a genius.
exaggerationIt is no exaggeration to say that she is an angel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้โม้[adj.] (khīmō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration   FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAGGERATION    IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N
EXAGGERATIONS    IH0 G Z AE2 JH ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaggeration    (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃən (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n)
exaggerations    (n) ˈɪgzˌæʤərˈɛɪʃənz (i1 g z a2 jh @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过头话[guò tóu huà, ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] exaggeration [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
過言[かごん, kagon] Thai: การพูดเกินจริง English: exaggeration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übertreibung {f} | Übertreibungen {pl}exaggeration | exaggerations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
と言っても過言ではない;といっても過言ではない[といってもかごんではない, toittemokagondehanai] (exp,adj-i) it is no exaggeration to say; it is not too much to say [Add to Longdo]
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P) [Add to Longdo]
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
過言[かごん, kagon] (n) exaggeration; saying too much; (P) [Add to Longdo]
掛け値;掛値[かけね, kakene] (n) (1) (See 正札) inflated price (assigned in anticipation of being haggled down); overcharging; (2) exaggeration [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
言い過ぎ;言過ぎ[いいすぎ, iisugi] (n) exaggeration; overstatement [Add to Longdo]
誇称[こしょう, koshou] (n,vs) boasting; exaggeration [Add to Longdo]
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exaggeration
   n 1: extravagant exaggeration [syn: {hyperbole}, {exaggeration}]
   2: the act of making something more noticeable than usual; "the
     dance involved a deliberate exaggeration of his awkwardness"
   3: making to seem more important than it really is [syn:
     {exaggeration}, {overstatement}, {magnification}] [ant:
     {understatement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top