ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exactly

IH0 G Z AE1 K T L IY0   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exactly-, *exactly*, exact
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exactly[ADV] อย่างถูกต้อง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, Syn. precisely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exactly(อิคแซคทฺ'ลี) adv. อย่างแน่นอน,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อยู่พอทีเดียว,เท่านั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Exactly.ถูกต้อง Cheating Death (2008)
Exactly.ใช่แล้ว 52 Pickup (2008)
Exactly.ถูกเผ๋งเลย Capybara (2008)
Exactly.แน่นอน Committed (2008)
Exactly.ถูกต้อง! Episode #1.7 (2009)
- exactly.แน่นอน Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Exactly.ถูกต้อง Grey Matters (2009)
Exactly.ถูกต้อง Viper (2014)
Don't be so silly. She's exactly what I told you she'd be. Well, how do you like Manderley?ไม่เห็นต่างเลย หล่อนก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป๊ะ คุณว่าที่เเมนเดอเลย์เป็นยังไงบ้าง Rebecca (1940)
You mean, she scares you. She's not exactly an oil painting, is she?หล่อนทําให้คุณกลัวใช่มั้ยล่ะ ไม่ค่อยจะสวยด้วย Rebecca (1940)
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exactlyAll the same, we still need a scientific account of how exactly pains are caused by brain processes.
exactlyAsked what exactly a right was, I was at a loss to explain it.
exactlyBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
exactlyBut she had not expected to cross an ocean, enter a new and romantic-sounding country, and find herself in exactly the same position.
exactlyBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
exactlyChecking the clock it was exactly 21:00.
exactlyExactly!
exactlyExplain exactly what the reasons are.
exactlyFollow me and do exactly the way I do it.
exactlyFor distances, if 100 meters is said it's exactly 100 meters.
exactlyHaving been caught in that situation before, I knew exactly what to do.
exactlyHe came home exactly at ten.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่นสิ[INT] Yes, quite so., See also: Exactly, Quite right, Syn. นั่นนะซิ, Example: นั่นสิ คุณพูดถูกทีเดียว, Thai definition: เป็นคำอุทานแสดงความเห็นด้วยกับผู้พูด
รู้แน่แก่ใจ[V] exactly know, See also: realize, be aware of, be sure, be certain, be confident, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่แก่ใจ, Example: ตั้งแต่นี้ผมคงไม่เตือนเขาอีกแล้ว เพราะรู้แน่แก่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดของผม
แม่นยำ[ADV] accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
อย่างแม่นยำ[ADV] accurately, See also: exactly, Syn. อย่างเที่ยงตรง, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: พยานโจทย์จำหน้าจำเลยได้อย่างแม่นยำ
แม่น[ADV] accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
เผง[ADV] precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
พอดิบพอดี[ADV] exactly, See also: just right, Syn. พอดี, Example: ร้านวีดีโอเกมกับร้านหนังสืออยู่ตรงกันพอดิบพอดี, Thai definition: ไม่ขาดไม่เกิน
เพะ[ADV] exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เป้ง[ADV] directly, See also: exactly, Syn. เผง, เป๋ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช่แล้ว [X] (chai laēo) EN: exactly   
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only   
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement
เป๊ะเลย[interj.] (peloēi) EN: exactly !   FR: exactement ! ; tout à fait !
ถนัด[adv.] (thanat) EN: disticly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively   FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
เที่ยง [adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably   
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately   FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
ตรง[adv.] (trong) EN: exactly ; precisely ; punctually   FR: exactement

CMU English Pronouncing Dictionary
EXACTLY    IH0 G Z AE1 K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exactly    (a) ˈɪgzˈæktliː (i1 g z a1 k t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time, #1,787 [Add to Longdo]
恰恰[qià qià, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just; precisely, #6,253 [Add to Longdo]
[qià, ㄑㄧㄚˋ, ] exactly; just, #6,813 [Add to Longdo]
一模一样[yī mó yī yàng, ㄧ ㄇㄛˊ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] exactly the same (成语 saw); carbon copy, #12,479 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
かっちり[, kacchiri] (adv,n,vs) tightly; exactly [Add to Longdo]
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ちょっきり[, chokkiri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip [Add to Longdo]
どんぴしゃり;ドンピシャリ[, donpishari ; donpishari] (int) exactly right!; dead on [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exactly
   adv 1: indicating exactness or preciseness; "he was doing
       precisely (or exactly) what she had told him to do"; "it
       was just as he said--the jewel was gone"; "it has just
       enough salt" [syn: {precisely}, {exactly}, {just}]
   2: just as it should be; "`Precisely, my lord,' he said" [syn:
     {precisely}, {exactly}, {on the nose}, {on the dot}, {on the
     button}]
   3: in a precise manner; "she always expressed herself precisely"
     [syn: {precisely}, {incisively}, {exactly}] [ant:
     {imprecisely}, {inexactly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top