ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exactitude

IH0 G Z AE1 K T AH0 T UW2 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exactitude-, *exactitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exactitude[N] ความถูกต้องแม่นยำ, See also: ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. accuracy, precision

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exactitude(อิคแซค'ทิทูด) n. ความแน่นอน,ความแม่นยำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong   FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness   FR: exactitude [f] ; validité [f]
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thuktǿng maenyam) EN: exactitude ; accuracy ; precision   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXACTITUDE    IH0 G Z AE1 K T AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exactitude    (n) ˈɪgzˈæktɪtjuːd (i1 g z a1 k t i t y uu d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exactitude
   n 1: the quality of being exact; "he demanded exactness in all
      details"; "a man of great exactitude" [syn: {exactness},
      {exactitude}] [ant: {inexactitude}, {inexactness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top