ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exaction

IH0 G Z AE1 K SH AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exaction-, *exaction*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exaction(อิคแซค'เชิน) n. การบีบบังคับ,การเรียกร้องความต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
exaction(n) ความเข้มงวด,การบีบบังคับ,การเกณฑ์เอามา,การขู่เข็ญเอามา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exaction๑. การรีดภาษี๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exactionการอ้างอำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exactionsข้อเรียกบังคับ หรือภาระเรียกบังคับ ใช้ในเรื่องของการเรียกเก็บภาษี [การทูต]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXACTION    IH0 G Z AE1 K SH AH0 N
EXACTIONS    IH0 G Z AE1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exaction    (n) ˈɪgzˈækʃən (i1 g z a1 k sh @ n)
exactions    (n) ˈɪgzˈækʃənz (i1 g z a1 k sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintreibung {f} | Eintreibungen {pl}exaction | exactions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  exaction
      n 1: act of demanding or levying by force or authority;
           "exaction of tribute"; "exaction of various dues and fees"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top