ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exacting

IH0 G Z AE1 K T IH0 NG   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exacting-, *exacting*, exact
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exacting[ADJ] ซึ่งต้องการความสนใจมาก, See also: ที่ต้องการความละเอียดมาก, ซึ่งพิถีพิถันมาก, Syn. demanding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exacting(อิคแซค'ทิง) adj. ซึ่งเข้มงวดมาก,ซึ่งเรียกร้องความต้องการมาก,เกรี้ยวกราด,พิถีพิถันมาก., See also: exactingness n. ดูexacting, Syn. strict

English-Thai: Nontri Dictionary
exacting(adj) พิถีพิถัน,เข้มงวด,เกรี้ยวกราด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sayid became an assassin For ben, Exacting ben's vengeance from Nadia's death?ซายิดกลายเป็นนักฆ่าสำหรับเบ็น จริงๆแล้วเป็นการแก้แค้นให้นาเดีย Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I'm exacting about things like that.นั่นไม่แปลกที่ฉันเป็นสุภาพบุรุษที่ดี Episode #1.6 (2010)
And the signs of torture indicate that she may blame the child's father for this loss and is exacting her revenge on these victims.และจากร่องรอยของการทรมาน บ่งบอกว่าเธอกล่าวโทษ พ่อของเด็กในการสูญเสียนี้ และทำการลงโทษเหยื่อพวกนี้ Alchemy (2013)
I get it; you were exacting revenge.ฉันก็แค่เป็นห่วงคุณเท่านั้นเอง Kidnapped (2013)
They'll be more exacting next time, sir.ครั้งหน้ามันจะเหมือนกว่านี้ครับ Rules Don't Apply (2016)
How should I know? He's very exacting.จะรู้ได้ไงล่ะ เขาต้องการอะไรที่ตรงเผงมาก Rules Don't Apply (2016)
Exacting's not even the word for that.ผมคงไม่เลือกใช้คำนั้นหรอกนะ Rules Don't Apply (2016)
Do you know any idea how exacting these calculations have to be?คุณรู้หรือความคิดใดวิธีเข้มงวด การคำนวณเหล่านี้จะต้องเป็นอย่างไร Hidden Figures (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXACTING    IH0 G Z AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exacting    (v) ˈɪgzˈæktɪŋ (i1 g z a1 k t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛斂誅求[かれんちゅうきゅう, karenchuukyuu] (n) imposing exacting (crushing, oppressive) taxes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exacting
   adj 1: having complicated nutritional requirements; especially
       growing only in special artificial cultures; "fastidious
       microorganisms"; "certain highly specialized xerophytes
       are extremely exacting in their requirements" [syn:
       {fastidious}, {exacting}] [ant: {unfastidious}]
   2: severe and unremitting in making demands; "an exacting
     instructor"; "a stern disciplinarian"; "strict standards"
     [syn: {stern}, {strict}, {exacting}]
   3: requiring precise accuracy; "an exacting job"; "became more
     exigent over his pronunciation" [syn: {exigent}, {exacting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top