ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exacerbation

IH0 G Z AE2 S ER0 B EY1 SH AH0 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exacerbation-, *exacerbation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exacerbationอาการกำเริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exacerbationการกำเริบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exacerbationการกำเริบ,การกำเริบของโรค [การแพทย์]
Exacerbation and Remissionการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ,อาการดำเนินของโรคเป็นๆหายๆ [การแพทย์]
Exacerbation, Acuteการกำเริบปัจจุบันของอาการโรค [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXACERBATION    IH0 G Z AE2 S ER0 B EY1 SH AH0 N
EXACERBATIONS    IH0 G Z AE2 S ER0 B EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exacerbation    (n) ˈɪgzˌæsəbˈɛɪʃən (i1 g z a2 s @ b ei1 sh @ n)
exacerbations    (n) ˈɪgzˌæsəbˈɛɪʃənz (i1 g z a2 s @ b ei1 sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exacerbation
   n 1: action that makes a problem or a disease (or its symptoms)
      worse; "the aggravation of her condition resulted from lack
      of care" [syn: {aggravation}, {exacerbation}]
   2: violent and bitter exasperation; "his foolishness was
     followed by an exacerbation of their quarrel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top