ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exacerbate

IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exacerbate-, *exacerbate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exacerbate[VT] ทำให้แย่ลง, See also: ทำให้ทรุดหนัก, Syn. aggravate, worsen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With Ed here, it's no wonder I always bring my flatmates out and that only exacerbates things.ก็เอ็ดอยู่ที่นี่ ไม่น่าประหลาดใจเลย ที่ฉันมักพาเพื่อนร่วมแฟลตมาด้วย แล้วมันก็แย่บรรลัยเลย Shaun of the Dead (2004)
And that will exacerbate things for all of us.ช่วยด้วยๆ Shaun of the Dead (2004)
- Ed, don't exacerbate things! - What's that mean?ไม่เล่นตอนนี้หรอก Shaun of the Dead (2004)
But it could have exacerbated the fear.แต่มันอาจจะทำให้ความกลัวมากขึ้น The Itch (2008)
In turn, they exacerbate global warming.นั่นยิ่งทำให้, ภาวะโลกร้อนหนักขึ้นไปอีก Home (2009)
I'm sure it's just Braxton hicks... exacerbated by parental anxiety.ฉันคิดว่าเป็นอาการมดลูกบีบตัว แต่มันแย่ลงเพราะความเครียด Traffic (2011)
Well, the chemical part is. It would exacerbate the pain.ในส่วนของสารเคมีก็ใช่นะ มันช่วยเพิ่มความเจ็บปวด Proof (2011)
It exacerbates it.มันจะยิ่งทำให้รุนแรงขึ้น Whatever I Am, You Made Me (2012)
The riot was exacerbated by the school security staff's heavy-handed and, frankly, insane response.เหตุการณ์ถูกทำให้โกลาหลกว่าเดิม เพราะการกระทำ ของหัวหน้า รปภ. วิทยาลัย ที่ชอบใช้กำลังและยังวิกลจริต Course Listing Unavailable (2012)
He may have a drinking problem, which makes him more unpredictable and exacerbates his anger.เขาอาจมีปัญหาเรื่องการดื่มเหล้า ซึ่งทำให้เขายิ่งคาดเดาไม่ได้ และนั่นยิ่งเพิ่มความโกรธให้เขา Restoration (2013)
Well, they also said that stress could exacerbate his condition.ก็พวกเขานี่แหละ ที่บอกว่าความเครียด จะไม่ทำให้อาการของเขารุนแรงขึ้น 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXACERBATE    IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T
EXACERBATED    IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T AH0 D
EXACERBATES    IH0 G Z AE1 S ER0 B EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exacerbate    (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪt (i1 g z a1 s @ b ei t)
exacerbated    (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪtɪd (i1 g z a1 s @ b ei t i d)
exacerbates    (v) ˈɪgzˈæsəbɛɪts (i1 g z a1 s @ b ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
募らす[つのらす, tsunorasu] (v5s) to exacerbate; to exasperate [Add to Longdo]
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exacerbate
   v 1: make worse; "This drug aggravates the pain" [syn: {worsen},
      {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate}] [ant:
      {ameliorate}, {amend}, {better}, {improve}, {meliorate}]
   2: exasperate or irritate [syn: {exacerbate}, {exasperate},
     {aggravate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top