ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ex officio

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ex officio-, *ex officio*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ex officio(เอคซฺ'อะฟิชิโอ) โดยตำแหน่งหน้าที่., See also: ex officio adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
EX ex officio(adj) โดยตำแหน่ง,โดยตำแหน่งหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ex officio (L.)โดยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ex officio (L.)โดยตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ex officioโดยตำแหน่ง [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยตำแหน่ง[ADJ] ex officio, Syn. ตามหน้าที่, Ant. โดยส่วนตัว, Example: โดยตำแหน่งเขามีหน้าที่บริหารงานทางด้านบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยตำแหน่ง[adv.] (dōi tamnaeng) EN: ex officio   
สมาชิกโดยตำแหน่ง[n. exp.] (samāchik dōi tamnaeng) EN: ex officio member   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ex officio    (j) ˌɛks-əfˈɪʃɪəʳə (e2 k s - @ f i1 sh i@ @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtslizenz {f}ex officio licence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ex officio
   adv 1: by virtue of position; "the president sat on the
       committee ex officio" [syn: {ex officio}, {by right of
       office}]
   adj 1: by virtue of an office or position; "the head of the
       department serves as an ex officio member of the board"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top