ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ewer

Y UW1 ER0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ewer-, *ewer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ewer[N] คนโท, See also: เหยือกขนาดใหญ่, Syn. jar, jug, pitcher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ewer(ยู'เออะ) n. กาน้ำปากกว้าง,คนโท
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
brewery(บรู'เออรี) n. โรงงานต้มเหล้า,โรงงานต้มเบียร์)
clipboard viewerที่ดูคลิปบอร์ดเป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งในระบบวินโดว์ เมื่อเรียกใช้ จะแสดงให้ดูทันทีว่า ในคลิปบอร์ดมีภาพหรือข้อความใดเก็บอยู่ เมื่อเราใช้คำสั่ง paste ที่อยู่ใต้เมนู EDIT ซึ่งจะมีอยู่ในทุกโปรแกรม ภาพหรือข้อความที่มองเห็นว่าอยู่ในคลิปบอร์ดจะไปปรากฏ ณ ตำแหน่งที่กำหนดให้ทันทีดู clipboard ประกอบ
fewer(ฟิว'เออะ) adj. น้อยกว่า -pron. จำนวนน้อย
sewer(ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก
skewer(สคิว'เออะ) n. เหล็กเสียบเนื้อย่าง,ไม้เสียบเนื้อย่าง,เหล็กหรือไม้สำหรับยึดติด,ไม้กลัด,มีด,ดาบ vt. ยึดหรือติดด้วยเหล็กหรือไม้เสียบ,กลัด
viewer(วิว'เออะ) n. ผู้ดู,ผู้ชม,ผู้ชมรายการ,โทรทัศน์,เครื่องช่วยการดู,เครื่องจับภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
ewer(n) คนโท,กาน้ำปากกว้าง
brewer(n) คนต้มเบียร์,คนต้มเหล้า
brewery(n) โรงเบียร์,โรงเหล้า
sewer(n) เครื่องเย็บ,ท่อระบายของโสโครก
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนโท[N] ewer, See also: water pot, jug, Syn. กุณโฑ, Count unit: ใบ, ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเย็บ[n.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker   FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
นักวิจารณ์[n.] (nakwijān) EN: critic ; reviewer ; commentator   FR: critique [m] ; commentateur [m]
ผู้ดู[n.] (phūdū) EN: spectator ; viewer   FR: spectateur [m]
ผู้ผลิตเบียร์[n. exp.] (phūphalit bīa) EN: brewer   FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]
ผู้สัมภาษณ์[n. exp.] (phū samphāt) EN: interviewer   FR: intervieweur [m] ; intervieweuse [f] ; interviewer [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
โรงเบียร์[n.] (rōng bīa) EN: brewery   FR: brasserie [f]
โรงงานต้มเหล้า[n. exp.] (rōng-ngān tom lao) EN: brewery   FR: distillerie [f]
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler

CMU English Pronouncing Dictionary
EWER    Y UW1 ER0
EWERS    Y UW1 ER0 Z
EWERT    Y UW1 ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ewer    (n) jˈuːər (y uu1 @ r)
ewers    (n) jˈuːəz (y uu1 @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wettbewerb(n) |der, pl. Wettbewerbe| การประกวด, การแข่งขัน, การประชัน
Fotowettbewerb(n) |der, pl. Fotowettbewerbe| การประกวดการถ่ายภาพ
sich bewerben(vt) |bewirbt sich, bewarb sich, hat sich beworben, um etw.(A)| สมัคร เช่น Sie hat sich um ein Stipendium beworben. เธอสมัครขอทุนการศึกษา
bewerben(vt) |bewirbt, bewarb, hat beworben| สมัคร
Bewerber(n) |der, pl. Bewerber| ผู้สมัคร, คนสมัคร, See also: Related: die Bewerberin
Bewerbung(n) |die, pl. Bewerbungen| การสมัคร, ใบสมัคร(เรียนหรือหางาน)
Asylbewerber(n) |der, pl. Asylbewerber| ผู้หาที่หลบภัย, ผู้หาที่ลี้ภัย, See also: die Asylbewerberin
bewerten(vt) |bewertete, hat bewertet| ตัดสินระดับคุณภาพ, ประเมินค่า
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
みたらし団子;御手洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
アサヒビール[, asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd. [Add to Longdo]
アプレットビューアー[, apurettobyu-a-] (n) {comp} applet viewer [Add to Longdo]
インタビュアー;インタヴュアー;インタビューアー[, intabyua-; intavuyua-; intabyu-a-] (n) interviewer [Add to Longdo]
テレビ視聴者[テレビしちょうしゃ, terebi shichousha] (n) television viewer; TV audience [Add to Longdo]
ビューア[, byu-a] (n) {comp} viewer [Add to Longdo]
ビューアー[, byu-a-] (n) viewer [Add to Longdo]
ビューワ[, byu-wa] (n) {comp} viewer [Add to Longdo]
ブリューパブ[, buryu-pabu] (n) microbrewery (wasei [Add to Longdo]
ブルワリー;ブリュワリー[, buruwari-; buryuwari-] (n) brewery (esp. of beer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ewer
      n 1: an open vessel with a handle and a spout for pouring [syn:
           {pitcher}, {ewer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top