ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evolve

IH0 V AA1 L V   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evolve-, *evolve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evolve[VT] ค่อยๆ พัฒนา, Syn. develop
evolve from[PHRV] ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve out of
evolve out of[PHRV] ค่อยๆ พัฒนาจาก, See also: วิวัฒนาการมาจาก, Syn. evolve from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evolve(อิวอลฟว') v. ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,วิวัฒน์,ค่อยเป็นค่อยไป,เจริญ., See also: evolvable adj ดูevolve evolvement n. ดูevolve evolver n. ดูevolve, Syn. develop
devolve(ดิวอลว') vt. ตกมาอยู่กับ,ทำให้กลิ้งลง,ตกทอดมรดก. vi. ถูกย้ายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง,ถูกมอบงาน, See also: devolvement n. ดูdevolve
revolve(รีวอลว') vi.,vt. หมุนรอบ,โคจร,เกิดขึ้นเป็นวัฎจักร,ครุ่นคิด,คิดทบทวน,ทำให้โคจร, See also: revolvable adj. revolvably adv., Syn. spin,rotate,whirl
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
evolve(vt) ค่อยเป็นค่อยไป,ค่อยๆเจริญขึ้น
devolve(vt) ย้ายไป,ตกทอด,เปลี่ยนมือ
revolve(vi) โคจร,หมุนเวียน,เป็นวัฏจักร
revolve(vt) คิดทบทวน,ตรึกตรอง,พิจารณา,ครุ่นคิด
revolver(n) ปืนพก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A planet where apes evolved from men.ดาวเคราะห์ดวงที่... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Man may evolve a thousandfold through this technology... but the rush must be tempered with wisdom.แต่ก็อาจช่วยแก้ปัญหา นับพันประการของเทคโนโลยีสมัยนี้ แต่ทั้งหมด.. ล้วนขึ้นอยู่กับผู้ที่ควบคุมมัน The Lawnmower Man (1992)
How did you evolve?คุณไม่ได้มีวิวัฒนาการ? Contact (1997)
I say let's evolve.ใช่เด่ะ, เอ้า, ว่ามา Fight Club (1999)
But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.แต่ด้วนไม่ซีกกับสมองอันชาญชลาดของฉัน ฉันสามารถก่อไฟได้. Ice Age (2002)
Two distinct species that have evolved.2 เผ่าพันธ์ที่มีวิวัฒนาการ The Time Machine (2002)
The weapons had evolved, but our orders remained the same:อาวุธพัฒนาขึ้น แต่คำสั่งยังคงเดิม Underworld (2003)
Well it gradually evolved a public trust for the provision of safety on that very specific level.จากนั้นมันก็ค่อย ๆ ได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชน ให้ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ The Corporation (2003)
Yes, we may have discovered the primeval creature that has evolved in total isolation.ใช่ เราอาจได้ค้นพบ พวกสิ่งมีชีวิตยุคแรกนี้ ที่วิวัฒนาการแยกเดี่ยวไปจากทั้งหมด The Cave (2005)
We have a demon that's evolved with the times, and found a way to ratchet up the body count?เรากำลังเจอปีศาจที่มีวิวัฒนาการ ที่กำลังหาทางเข้าสิงคนไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอ Phantom Traveler (2005)
Maybe we can rapidly evolve into water creatures.บางที เราจะวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วไปเป็นสัตว์น้ำ Ice Age: The Meltdown (2006)
-Who's evolved?- Who's evolved? Night at the Museum (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evolveA concrete plan evolved after much discussion.
evolveHuman beings evolved their intelligence.
evolveThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.
evolveThe situation has evolved into a more complex problem.
evolveThe threat increases; a defence that doesn't evolve is meaningless.
evolveWhy have the apes evolved more than other animals?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุน[V] evolve, See also: revolve, circulate, Syn. วน, Example: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน, Thai definition: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: invent ; create ; make ; evolve   FR: inventer ; découvrir ; développer
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate   FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
หมุน[v.] (mun) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate   FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนรอบ[v.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around   FR: tourner autour
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปั่น[v.] (pan) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over   FR: tourner ; filer
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น [n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOLVE    IH0 V AA1 L V
EVOLVE    IY0 V AA1 L V
EVOLVED    IH0 V AA1 L V D
EVOLVED    IY0 V AA1 L V D
EVOLVES    IH0 V AA1 L V Z
EVOLVES    IY0 V AA1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evolve    (v) ˈɪvˈɒlv (i1 v o1 l v)
evolved    (v) ˈɪvˈɒlvd (i1 v o1 l v d)
evolves    (v) ˈɪvˈɒlvz (i1 v o1 l v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evolvente [math.] {f}involute [Add to Longdo]
Evolvente {f}evolvent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
レボルバー[, reboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r,vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P) [Add to Longdo]
回転式拳銃[かいてんしきけんじゅう, kaitenshikikenjuu] (n) (See 回転弾倉式拳銃) revolver [Add to Longdo]
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver [Add to Longdo]
回転弾倉式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver [Add to Longdo]
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver [Add to Longdo]
自治政府[じちせいふ, jichiseifu] (n) self-government; autonomous government; devolved government (e.g. in the UK) [Add to Longdo]
短銃[たんじゅう, tanjuu] (n) pistol; revolver; (P) [Add to Longdo]
短筒[たんづつ, tandutsu] (n) pistol; revolver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evolve
   v 1: work out; "We have developed a new theory of evolution"
      [syn: {evolve}, {germinate}, {develop}]
   2: undergo development or evolution; "Modern man evolved a long
     time ago"
   3: gain through experience; "I acquired a strong aversion to
     television"; "Children must develop a sense of right and
     wrong"; "Dave developed leadership qualities in his new
     position"; "develop a passion for painting" [syn: {develop},
     {acquire}, {evolve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top