ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evolution

EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N   
94 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evolution-, *evolution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evolution[N] วิวัฒนาการ, Syn. development

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,การเจริญเติบโต,การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
american revolutionสงครามระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมของอังกฤษในอเมริกา (ค.ศ.1775 - 83)
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
french revolutionn. การปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 โค่นล้มราชวงศ์Bourbonและนโปเลียนมหาราชโดยยึดอำนาจเมื่อปี ค.ศ.1799
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) ,การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่,การหมุนรอบ,การโคจร,การพลิกแผ่นดิน,รอบ,วัฎจักร, See also: revolutionary adj.,n., Syn. revolt,cycle,rotation
revolutionise(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
revolutionize(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical

English-Thai: Nontri Dictionary
evolution(n) วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,ความเจริญ,การพัฒนา,พัฒนาการ
evolutionary(adj) ที่มีวิวัฒนาการ,ซึ่งค่อยเป็นค่อยไป,ซึ่งค่อยๆเจริญขึ้น
revolution(n) การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลง,วัฏจักร,การหมุนเวียน
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ,เกี่ยวกับการหมุนเวียน,เกี่ยวกับวัฏจักร
revolutionist(n) ผู้ก่อการปฏิวัติ
revolutionize(vt) หมุนเวียน,ปฏิวัติ,เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evolutionวิวัฒนาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evolutionวิวัฒนาการ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
evolution, emergentอุบัติวิวัฒนาการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evolutionวิวัฒนาการ [TU Subject Heading]
Evolutionวิวัฒนาการ [การแพทย์]
Evolution (Biology)วิวัฒนาการ (ชีววิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evolution (Biology)วิวัฒนาการ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Evolution, Synthetic Theory ofทฤษฎีวิวัฒนาการแบบผสม [การแพทย์]
Evolutionary computationการคำนวณเชิงวิวัฒนาการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's really a miracle of evolution.มันเป็นวิวัฒนาการที่ยอดเยื่ยม Jaws (1975)
He wondered if their power was the form the next stage of human evolution was taking, and perhaps that we'll all be able to control it some day.เขาเคยประหลาดกับพลังที่มาจาก วิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์ และ บางทีเราอาจจะควบคุมมันได้ในวันใดวันหนึ่ง Akira (1988)
Virtual reality holds a key to the evolution of the mind... and that's my focus.ระบบโลกเสมือนนั่น กุมกุญแจแห่งวิวัฒนาการเอาไว้ นั่นคือเป้าหมายของฉัน The Lawnmower Man (1992)
I'm going back to VSI... to complete the final stage of my evolution.ผมจะกลับไปที่ วีเอสไอ เพื่อก้าวสู่ขั้นตอนสุดท้ายของวิวัฒนาการ The Lawnmower Man (1992)
I was just hoping you might give me some insight into the evolution... of the market economy in the southern colonies.วิวัฒนาการของตลาดเศรษฐกิจใน อาณานิคมใต้ Good Will Hunting (1997)
The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolution.The manner in which people might understand such new possibilities is also process of evolutionAnna and the King (1999)
You see, from an evolutionary point of view Jason looks for an attractive young woman because he wants healthy kids.มันง่ายสุดๆเลยนะ เชลลี่ ฟังนะ จากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทำให้... Valentine (2001)
He said he was on the verge of an evolutionary breakthrough.เขาบอกว่าใกล้จะค้นพบวิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่. Ice Age (2002)
Who are you... to question 800,000 years... of evolution?เจ้าเป็นใคร... ถึงมาตั้งคำถาม 8 แสนปี แห่งวิวัฒนาการ The Time Machine (2002)
This documentary examines the nature, evolution, impacts and possible futures of the modern business corporation.สารคดีเรื่องนี้จะตรวจสอบถึงเนื้อแท้ วิวัฒนาการ, ผลกระทบและอนาคตข้างหน้า ของบรรษัทธุรกิจสมัยใหม่ The Corporation (2003)
It's a war against evolution to even think in those terms.มันเป็นสงครามต่อต้านวิวัฒนาการด้วยซ้ำ The Corporation (2003)
If this goes unchallenged in the world community within less than 10 years a handful of global companies will own directly or through license the actual genes that make up the evolution of our species.ถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในชุมชนโลก ภายในไม่ถึง 10 ปี บรรษัทข้ามชาติหยิบมือหนึ่งจะเป็นเจ้าของ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evolutionExtinction is part of evolution.
evolutionHave you studied Darwin's theory of evolution?
evolutionHe wrote on the social evolution of Japan.
evolutionThe evolution of dinosaurs interests me greatly.
evolutionThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
evolutionThe scientific truth of evolution is so overwhelmingly established, that it is virtually impossible to refute.
evolutionThe theory of evolution is beyond the reach of my imagination.
evolutionThey opposed Darwin's theory of evolution.
evolutionWe associate Darwin with the theory of evolution.
evolutionWe associate the name of Darwin with the theory of evolution.
evolutionWith this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวัฒน์[N] evolution, See also: progress, Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
วัฒนาการ[N] evolution, See also: development, Example: กางเขนเขาก็ว่ามีวัฒนาการมาจากสวัสติกะ
วิวัฒนาการ[N] evolution, Example: พระราชวังสนามจันทร์เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อันแสดงถึงวิวัฒนาการการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม, Thai definition: กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
การปฏิวัติฝรั่งเศส[n. prop.] (Kān Patiwat Farangsēt) FR: Révolution française [f]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น [n. prop.] (Kān Patiwat Khānēchan) EN: Carnation Revolution   FR: révolution des œillets [f]
การปฏิวัติเขียว[n. prop.] (Kān Patiwat Khīo) EN: Green Revolution   FR: Révolution verte [f]
การปฏิวัติพลังงาน[n. exp.] (kān patiwat phalang-ngān) EN: Energy [R]evolution   
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[n. prop.] (Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam   FR: coup d'État de 1932 [m]
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng panthukam) EN: genetic revolution   
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. exp.] (kān patiwat thāng phūmpanyā) EN: Intellectual Revolution   
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat thāng utsāhakam) EN: Industrial Revolution   FR: révolution industrielle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOLUTION    EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION    IY2 V AH0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION    EH2 V OW0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTION    IY2 V OW0 L UW1 SH AH0 N
EVOLUTIONARY    EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY    IY2 V AH0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY    EH2 V OW0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0
EVOLUTIONARY    IY2 V OW0 L UW1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evolution    (n) ˌiːvəlˈuːʃən (ii2 v @ l uu1 sh @ n)
evolutions    (n) ˌiːvəlˈuːʃənz (ii2 v @ l uu1 sh @ n z)
evolutionary    (j) ˌiːvəlˈuːʃənriː (ii2 v @ l uu1 sh @ n r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进化[jìn huà, ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] evolution, #9,926 [Add to Longdo]
演化[yǎn huà, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] evolution, #14,676 [Add to Longdo]
演进[yǎn jìn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] evolution; gradual forward progress, #21,328 [Add to Longdo]
沿革[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿] evolution of sth over time; course of development; history, #44,805 [Add to Longdo]
种系[zhǒng xì, ㄓㄨㄥˇ ㄒㄧˋ, / ] evolutionary line; line of descent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwicklung {f} | Entwicklungen {pl}evolution | evolutions [Add to Longdo]
Evolution {f}evolution [Add to Longdo]
Evolutionismus {m}evolutionism [Add to Longdo]
Evolutionist {m} | Evolutionisten {pl}evolutionist | evolutionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011) [Add to Longdo]
イラン革命[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution [Add to Longdo]
インフォメーションレボリューション[, infome-shonreboryu-shon] (n) information revolution [Add to Longdo]
エネルギー革命[エネルギーかくめい, enerugi-kakumei] (n) energy revolution [Add to Longdo]
エボリューション[, eboryu-shon] (n) evolution [Add to Longdo]
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
オレンジ革命[オレンジかくめい, orenji kakumei] (n) Orange Revolution (Ukraine, 2004-2005) [Add to Longdo]
キューバ革命[キューバかくめい, kyu-ba kakumei] (n) Cuban Revolution [Add to Longdo]
グリーンレボリューション[, guri-nreboryu-shon] (n) green revolution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology) [Add to Longdo]
技術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution [Add to Longdo]
情報革命[じょうほうかくめい, jouhoukakumei] information revolution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evolution
   n 1: a process in which something passes by degrees to a
      different stage (especially a more advanced or mature
      stage); "the development of his ideas took many years";
      "the evolution of Greek civilization"; "the slow
      development of her skill as a writer" [syn: {development},
      {evolution}] [ant: {degeneration}, {devolution}]
   2: (biology) the sequence of events involved in the evolutionary
     development of a species or taxonomic group of organisms
     [syn: {evolution}, {organic evolution}, {phylogeny},
     {phylogenesis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top