ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evocative

IH0 V AA1 K AH0 T IH0 V   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evocative-, *evocative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evocative[ADJ] ซึ่งทำให้รำลึกถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆ (โดยเฉพาะเหตุการณ์ในอดีต), Syn. redolent, reminiscent

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's really evocative, you know?กระตุ้นความรู้สึกดีว่ามั้ย The Brave One (2007)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
"is evocative and challenging.เป็นความท้าทายและความประทับใจ" Consumed (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOCATIVE    IH0 V AA1 K AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evocative    (j) ˈɪvˈɒkətɪv (i1 v o1 k @ t i v)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evocative
   adj 1: serving to bring to mind; "cannot forbear to close on
       this redolent literary note"- Wilder Hobson; "a campaign
       redolent of machine politics" [syn: {evocative},
       {redolent}, {remindful}, {reminiscent}, {resonant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top