ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evocation

IY2 V OW0 K EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evocation-, *evocation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evocation(เอฟวะเค'เชิน) n. การเรียกปลุก,การขอร้อง,การเรียก,การกระตุ้นให้เกิดขึ้น,การนำมาซึ่ง
revocation(เรฟวะเค'เชิน) n. การเพิกถอน,การยกเลิก,การถอน,การลบล้าง,การเรียกกลับคืน, See also: revocatory adj., Syn. annulment

English-Thai: Nontri Dictionary
revocation(n) การเรียกกลับคืน,การยกเลิก,การเพิกถอน,การถอน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเร้า[N] stimulation, See also: evocation, incitement, urge, instigation, encouragement, Syn. การกระตุ้น, การปลุกเร้า, การเร่งเร้า, Example: คอมพิวเตอร์เกมนั้นต้องมีองค์ประกอบ 2 อย่างคือการท้าทายให้อยากเอาชนะ และการเร้าอารมณ์ด้วยภาพแสงสีและเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิกถอน[n.] (kān phoēkthøn) EN: cancellation ; revocation   
การเพิกถอนพินัยกรรม[n. exp.] (kān phoēkthøn phinaikam) EN: revocation of a will   FR: révocation de testament [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVOCATION    IY2 V OW0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evocation    (n) ˌiːvoukˈɛɪʃən (ii2 v ou k ei1 sh @ n)
evocations    (n) ˌiːvoukˈɛɪʃənz (ii2 v ou k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
取り消し(P);取消し(P);取消[とりけし, torikeshi] (n) cancellation; withdrawal; abolition; revocation; cancel; CAN; (P) [Add to Longdo]
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) [Add to Longdo]
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) [Add to Longdo]
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation [Add to Longdo]
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction [Add to Longdo]
誘起[ゆうき, yuuki] (n,vs) evocation; evoke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evocation
   n 1: imaginative re-creation
   2: calling up supposed supernatural forces by spells and
     incantations [syn: {evocation}, {summoning}]
   3: stimulation that calls up (draws forth) a particular class of
     behaviors; "the elicitation of his testimony was not easy"
     [syn: {evocation}, {induction}, {elicitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top