ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evitable

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evitable-, *evitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evitable[ADJ] ซึ่งหลีกเลี่ยงได้, See also: ที่สามารถหลบเลี่ยงได้, Syn. avoidable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evitable(เอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลบเลี่ยงได้
inevitable(อินเอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้,แน่นอน,จำเป็น. n. สิ่งที่จำเป็น,สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้., See also: inevitability,inevitableness n. inevitably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inevitable(adj) หนีไม่พ้น,เลี่ยงไม่ได้,จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุสุดวิสัย[n. exp.] (hēt sut wisai) EN: force majeure ; inevitable event   
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้[adj.] (mai samāt līklīeng dāi) EN: inevitable   
สุดวิสัย[adj.] (sut wisai) EN: inevitable   

Japanese-English: EDICT Dictionary
因果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable [Add to Longdo]
業報[ごうほう, gouhou] (n) karma effects; fate; inevitable retribution [Add to Longdo]
後手必敗[ごてひっぱい, gotehippai] (exp) Defeat is inevitable for one who goes second; Being slow to take action inevitably leads to defeat [Add to Longdo]
仕方がない(P);仕方が無い[しかたがない, shikataganai] (exp,adj-i) (See 仕方のない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed; (P) [Add to Longdo]
仕方ない(P);仕方無い[しかたない, shikatanai] (adj-i) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; impatient; annoyed; (P) [Add to Longdo]
仕方のない;仕方の無い[しかたのない, shikatanonai] (adj-i) (See 仕方がない) it can't be helped; it's inevitable; it's no use; can't stand it; being impatient; being annoyed [Add to Longdo]
仕様がありません[しようがありません, shiyougaarimasen] (exp) (uk) (See 仕様が無い) it can't be helped; it is inevitable; nothing can be done [Add to Longdo]
仕様が無い;仕様がない;しょうが無い[しようがない(仕様が無い;仕様がない);しょうがない(ik), shiyouganai ( shiyou ga nai ; shiyou ganai ); shouganai (ik)] (exp,adj-i) (uk) it can't be helped; it is inevitable; nothing can be done [Add to Longdo]
是非に及ばず[ぜひにおよばず, zehinioyobazu] (exp) unavoidable; inevitable; cannot be helped; of necessity [Add to Longdo]
是非も無い;是非もない[ぜひもない, zehimonai] (exp) unavoidable; inevitable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evitable
   adj 1: capable of being avoided or warded off [syn: {evitable},
       {avoidable}, {avertible}, {avertable}] [ant:
       {inevitable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top