ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eviscerate

AH0 V IH1 S ER0 EY2 T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eviscerate-, *eviscerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eviscerate[VT] เอาส่วนสำคัญออก, See also: เอาส่วนที่จำเป็นออกมา
eviscerate[VT] เอาอวัยวะภายในของคนหรือสัตว์ออกมา, See also: เอาเครื่องในของคนหรือสัตว์ออกมา, Syn. disembowel

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's going for the throat. He's trying to eviscerate me.-คุณจะโทรหาใครหรือเปล่า? Big (1988)
He taught biomolecular kinetics and cellular dynamics, and he used to sort of scare the underclassmen with this story about how the world would eventually be eviscerated by technology.เขาสอนไบโอโมเลกุล และ เซลลูลาร์ ไดนามิค จัดอยู่ในกลุ่มวิชาไม่น่าเรียน เกี่ยวกับการที่โลกสร้าง มนุษย์ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน Mission: Impossible III (2006)
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85% Up in the Air (2009)
He beat him savagely, and then he eviscerated him.มันซ้อมเขาอย่างทารุณ แล้วก็ชำแหละเขา Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Because, Pam, Russell Edgington was maybe the oldest and strongest vampire on the planet, before he eviscerated a newsman live on TV.เพราะว่า รัสเซล เอดจิงตัน อาจจะ เป็นแวมไพร์ที่แข็งแกร่ง และแก่ที่สุดในโลกนี้ หลังจากที่เขาชำแหละ ผู้ประกาศข่าวทางทีวี I Smell a Rat (2010)
You'll be eviscerated by the press and members of your own congress.คุณจะโดนพวกนักข่าวสาวไส้ และสภาสมาชิกของคุณด้วย Everything Will Change (2010)
I will eviscerate yours.ผมคงต้องชำแหละคุณบ้าง Inostranka (2011)
We'll be there, in clever disguises, of course, to see him eviscerate the dry cleaner or fire the bartender, thus proving that he's only pretending to be magnanimous when he knows that I'll be there or will see it in the press.เราจะอยู่ที่นั่น ด้วยหลักสูตรการปลอมตัว เพื่อที่จะดูเขาเอามีดกระซวกคนซักเสื้อ หรือเผาบาร์เทนเดอร์ ความจริงจะถูกพิสูจน์ The Big Sleep No More (2011)
Um, I gotta talk to you about Sally. Sally? Sally, who eviscerated an entire ghost support group?แซลลี่เหรอ แซลลี่คนที่ควักไส้ กลุ่มบำบัดผีทั้งกลุ่มน่ะเหรอ Dream Reaper (2012)
This one was eviscerated with an electric rotary saw.คนนี้ถูกเลื่อยไฟฟ้าหมุนเอาเครื่องในออกมา Devil's Cherry (2012)
Acute liver hemorrhaging suggests that the victim was still alive when she was eviscerated.ตับตกเลือดเฉียบพลันทำให้รู้ ว่าเหยื่อยังคงมีชีวิตอยู่ ตอนที่เธอถูกควักไส้ออก The Method in the Madness (2012)
The relevant question is, what is she gonna think about you after you eviscerate Sloane Moseley?ประเด็นของคำถามคือ เธอจะคิดยังไงกับคุณ หลังจากคุณลากไส้ สโลน โมสลี่ ออกมา Zane vs. Zane (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eviscerateThe bill was eviscerated before being passed by the legislature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ[V] cut open, See also: eviscerate, disembowel, flense, butcher, dissect, slice, Syn. เชือด, เฉือน, แล่, Example: ฆาตกรชำแหละศพยัดใส่กระสอบแล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
คว้านไส้[v. exp.] (khwān sai) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer
คว้านท้อง[v. exp.] (khwān thøng) EN: eviscerate ; disembowel ; gut   FR: éviscérer

CMU English Pronouncing Dictionary
EVISCERATE    AH0 V IH1 S ER0 EY2 T
EVISCERATED    AH0 V IH1 S ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eviscerate    (v) ˈɪvˈɪsərɛɪt (i1 v i1 s @ r ei t)
eviscerated    (v) ˈɪvˈɪsərɛɪtɪd (i1 v i1 s @ r ei t i d)
eviscerates    (v) ˈɪvˈɪsərɛɪts (i1 v i1 s @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eviscerate
   adj 1: having been disembowelled
   v 1: surgically remove a part of a structure or an organ [syn:
      {resect}, {eviscerate}]
   2: remove the contents of; "eviscerate the stomach"
   3: remove the entrails of; "draw a chicken" [syn: {disembowel},
     {eviscerate}, {draw}]
   4: take away a vital or essential part of; "the compromise among
     the parties eviscerated the bill that had been proposed"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top