ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evince

IH0 V IH1 N S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evince-, *evince*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evince[VT] แสดงความรู้สึกออกมาอย่างชัดแจ้ง, Syn. manifest, reveal, show

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evince(อีวินซฺ') {evinced,evincing,evinces} vt. แสดงให้เห็น,ทำให้เห็นประจักษ์,พิสูจน์เปิดเผย., See also: evincible adj. ดูevince

English-Thai: Nontri Dictionary
evince(vt) แสดงให้เห็นชัด,ทำให้ประจักษ์,พิสูจน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai thaēnthī) EN: replace   FR: supplanter ; remplacer ; évincer

CMU English Pronouncing Dictionary
EVINCE    IH0 V IH1 N S
EVINCED    IH0 V IH1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evince    (v) ˈɪvˈɪns (i1 v i1 n s)
evinced    (v) ˈɪvˈɪnst (i1 v i1 n s t)
evinces    (v) ˈɪvˈɪnsɪz (i1 v i1 n s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evince
      v 1: give expression to; "She showed her disappointment" [syn:
           {express}, {show}, {evince}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top