ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evildoer

IY1 V AH0 L D UW2 ER0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evildoer-, *evildoer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evildoer[N] คนที่ทำสิ่งที่ชั่วร้าย, See also: ทุรชน, ผู้ที่ทำสิ่งเลวทราม, มารสังคม, Syn. malefactor, villain, wrongdoer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evildoern. ผู้กระทำความชั่ว, See also: evildoing n. ดูevildoer

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Evildoers of our kingdom... we're always the losers, the bad guys.เหล่าปีศาจอสูรกายทั้งหลาย... เรามักจะเป็น ไอ้ขี้แพ้, หรือคนเลว ๆ. Happily N'Ever After (2006)
Evildoers of our kingdom!เหล่าปีศาจอสูรกาย#8203; ทั้ง#8203; หลาย#8203; Happily N'Ever After (2006)
Afraid of evil, create a benevolent God who sends evildoers to Hell.การกลัวความชั่วร้าย สร้างพระเจ้าผู้เมตตา ผู้ส่งผู้ทำชั่วลงนรก Pilot (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVILDOER    IY1 V AH0 L D UW2 ER0
EVILDOERS    IY1 V AH0 L D UW2 ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖孽[yāo niè, ㄧㄠ ㄋㄧㄝˋ, ] evildoer, #19,614 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横行跋扈[おうこうばっこ, oukoubakko] (n,vs) being rampant; (evildoers) roaming at will [Add to Longdo]
跋扈跳梁[ばっこちょうりょう, bakkochouryou] (n,vs) evildoers being rampant and roaming at will [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evildoer
      n 1: a person who sins (without repenting) [syn: {sinner},
           {evildoer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top