ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evil-minded

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evil-minded-, *evil-minded*, evil-mind, evil-minde
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evil-minded[ADJ] ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย, See also: ใจทมิฬ, ใจร้าย, Syn. bad-hearted, malevolent, wicked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evil-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจที่ชั่ว,ใจร้าย., See also: evil-mindedness n. ดูevil-minded

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจร้าย[ADJ] evil-minded, See also: cruel, wicked, merciless, pitiless, Syn. ใจดำ, ดุร้าย, โหด, ใจทมิฬ, Ant. ใจดี, ปราณี, Example: คนใจร้ายอย่างเขาไม่น่าจะมีคนไปรักและนับถือมากเช่นนั้น, Thai definition: ไม่ปราณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evil-minded    (j) ˌiːvl-mˈaɪndɪd (ii2 v l - m ai1 n d i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evil-minded
      adj 1: having evil thoughts or intentions

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top