ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evidently

EH1 V AH0 D AH0 N T L IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evidently-, *evidently*, evident
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidently[ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด, Syn. clearly, obviously

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Evidently, they got their money. I'm wearing the same shit.แล้วก็ได้เงินกันทุกคนแล้ว ส่วนฉันถูกลอยแพ Goodfellas (1990)
Evidently.ผมตกลงมา City of Angels (1998)
And the phone lines there are impossible, evidently.โทรศัพท์ที่นั่นใช้การไม่ค่อยได้ The Perfect Man (2005)
Evidently, he stepped on them.เห็นได้ชัดว่า เขาเหยียบมันเข้า Cell Test (2005)
Evidently, somebody found him.มีหลักฐานว่ามีคนเห็นมัน Pilot (2005)
Senorita, he's evidently had a heart attack.ซิณญอริต้า อยู่ดีๆโรคหัวใจเค้าก็กำเริบ Bandidas (2006)
Evidently.ได้ยินชัดแล้วนี่ The Devil Wears Prada (2006)
Evidently, he confessed his guilt to a cellmate.ที่จริง เขาบอกกับเพื่อนร่วมคุก ว่าเขาเป็นคนทำ Spider-Man 3 (2007)
- Evidently not.- ไม่ได้แหงอยู่แล้ว. Vacancy (2007)
Evidently, this entity, this Silver Surfer didn't want to be detected.ดูเหมือนมันพลังงานรังสีคอสมิกตอนที่มันปรากฏตัว Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Our rehearsal pianist is evidently moving.คนเล่นเปียโนให้ฉันลาออกไปแล้วหนะ High School Musical 2 (2007)
- Evidently not to Troy.- แต่ทรอยไม่คิดอย่างงั้นหนะ High School Musical 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evidentlyEvidently he has made a mistake.
evidentlyEvidently, it's going to rain tomorrow.
evidentlyHe was evidently surprised when he came across me.
evidentlyShe is evidently sick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดแจ้ง[ADV] obviously, See also: evidently, tangibly, Example: ลวดลายทั้งหลายบนวัตถุเหล่านี้จะแสดงคุณค่าความรู้สึกในเชื้อชาติและเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   
แจ้งชัด[adv.] (jaēngchat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly   FR: clairement
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pen tūa pen ton) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVIDENTLY    EH1 V AH0 D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evidently    (a) ˈɛvɪdəntliː (e1 v i d @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evidently
   adv 1: unmistakably (`plain' is often used informally for
       `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in
       bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too
       important to leave off the guest list"; "it is all
       patently nonsense"; "she has apparently been living here
       for some time"; "I thought he owned the property, but
       apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain
       stubborn" [syn: {obviously}, {evidently}, {manifestly},
       {patently}, {apparently}, {plainly}, {plain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top