ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evidential

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evidential-, *evidential*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู relevant fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
they don't need evidential proof.โดยไม่ต้องมีข้อพิสูจน์ใดๆ Love Actually (2003)
Evidentially he had a message for Petrelli.ดูเหมือนว่าจะมีขอความมาถึงปีเตอร์ Chapter Six 'Better Halves' (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evidenzerlebnis {n}evidential experience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evidential
   adj 1: serving as or based on evidence; "evidential signs of a
       forced entry"; "its evidentiary value" [syn:
       {evidential}, {evidentiary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top