ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evident

EH1 V AH0 D AH0 N T   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evident-, *evident*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evident[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: ปรากฏชัด, ชัดเจน, Syn. clear, obvious
evidently[ADV] อย่างชัดเจน, See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด, Syn. clearly, obviously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evident(เอฟ'วิเดินทฺ) adj. ชัดแจ้ง
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
self-evidentadj. แน่ชัดในตัวของมันเอง,ไม่จำต้องพิสูจน์,ไม่จำต้องแสดงหรืออธิบายก็เข้าใจ., Syn. self-explanatory,obvious

English-Thai: Nontri Dictionary
evident(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,เด่นชัด,ชัดเจน
SELF-self-evident(adj) ซึ่งปรากฏชัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidential factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู relevant fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Evidently, they got their money. I'm wearing the same shit.แล้วก็ได้เงินกันทุกคนแล้ว ส่วนฉันถูกลอยแพ Goodfellas (1990)
It became evident from a very early age... that there was something different about me.เห็นได้ชัดตั้งแต่ผมยังเล็กๆ ว่าผมไม่อะไรไม่เหมือนคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
Evidently.ผมตกลงมา City of Angels (1998)
they don't need evidential proof.โดยไม่ต้องมีข้อพิสูจน์ใดๆ Love Actually (2003)
But for reasons that are only evident to me now...แต่ด้วยเหตุผลที่กระจ่างแจ้งแก่ฉันในตอนนี้... Primer (2004)
And the phone lines there are impossible, evidently.โทรศัพท์ที่นั่นใช้การไม่ค่อยได้ The Perfect Man (2005)
Behavior modification evident.การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเป็นข้อพิสูจน์ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Evidently, he stepped on them.เห็นได้ชัดว่า เขาเหยียบมันเข้า Cell Test (2005)
Evidently, somebody found him.มีหลักฐานว่ามีคนเห็นมัน Pilot (2005)
Senorita, he's evidently had a heart attack.ซิณญอริต้า อยู่ดีๆโรคหัวใจเค้าก็กำเริบ Bandidas (2006)
PHIL: immediately evident is the focal charring of the limbs and torso.แสดงให้เห็นว่า แช่อยู่ ในน้ำมันที่กำลังลุกไหม้. Deja Vu (2006)
Evidently.ได้ยินชัดแล้วนี่ The Devil Wears Prada (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evidentAs is evident from the data, smoking is not decreasing among the young.
evidentEvidently he has made a mistake.
evidentEvidently, it's going to rain tomorrow.
evidentHe is a foreigner, as is evident from his accent.
evidentHe was evidently surprised when he came across me.
evidentIt is evident from his behavior that he lies.
evidentIt is evident that he did it.
evidentIt is evident that he has made a mistake.
evidentIt is evident that the man is wrong.
evidentIt is not evident whether the police followed the usual search procedures.
evidentIt's evident that you told a lie.
evidentIt's evident to everybody that he's in love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างชัดแจ้ง[ADV] obviously, See also: evidently, tangibly, Example: ลวดลายทั้งหลายบนวัตถุเหล่านี้จะแสดงคุณค่าความรู้สึกในเชื้อชาติและเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดแจ้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[adj.] (denchat) EN: obvious ; clear   FR: évident ; clair
เห็นได้ชัดเลย(ว่า)[xp] (hendāi chat loēi (wā)) EN: it's evident (that)   FR: il est évident (que)
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear   
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit   FR: clair ; évident ; apparent

CMU English Pronouncing Dictionary
EVIDENT    EH1 V AH0 D AH0 N T
EVIDENTLY    EH1 V AH0 D AH0 N T L IY0
EVIDENTIARY    EH2 V AH0 D EH1 N SH IY0 EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evident    (j) ˈɛvɪdənt (e1 v i d @ n t)
evidently    (a) ˈɛvɪdəntliː (e1 v i d @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
显豁[xiǎn huò, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] evident; clear and bright [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offenkundig {adj} | offenkundiger | offenkundigstevident | more evident | most evident [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
公理[こうり, kouri] (n,adj-no) axiom; maxim; self-evident truth [Add to Longdo]
自ずから明らか;おのずから明らか[おのずからあきらか, onozukaraakiraka] (adj-na) self-evident [Add to Longdo]
自明[じめい, jimei] (adj-na,n,adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P) [Add to Longdo]
自明の理[じめいのり, jimeinori] (n) self-evident truth; truism; axiom [Add to Longdo]
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident [Add to Longdo]
灼然[しゃくぜん, shakuzen] (adj-t,adv-to) (1) (arch) shining; radiant; (2) (arch) evident; clear [Add to Longdo]
昭然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) manifest; clear; evident; obvious [Add to Longdo]
正しく[まさしく, masashiku] (adv) surely; no doubt; evidently [Add to Longdo]
判然[はんぜん, hanzen] (adj-t,adv-to) clear; distinct; evident; definite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evident
   adj 1: clearly revealed to the mind or the senses or judgment;
       "the effects of the drought are apparent to anyone who
       sees the parched fields"; "evident hostility"; "manifest
       disapproval"; "patent advantages"; "made his meaning
       plain"; "it is plain that he is no reactionary"; "in
       plain view" [syn: {apparent}, {evident}, {manifest},
       {patent}, {plain}, {unmistakable}]
   2: capable of being seen or noticed; "a discernible change in
     attitude"; "a clearly evident erasure in the manuscript"; "an
     observable change in behavior" [syn: {discernible},
     {evident}, {observable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top